กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน สวทน.ผุดโครงการพัฒนาอาชีพ Career Academy เปิดช่องทางทำกินตั้งแต่วัยเรียนนำร่องภาคเหนือ

สวทน.ผุดโครงการพัฒนาอาชีพ Career Academy เปิดช่องทางทำกินตั้งแต่วัยเรียนนำร่องภาคเหนือ

พิมพ์ PDF

           สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ริเริ่ม "โครงการนโยบายส่งเสริมการยกระดับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ (STEM) ในระบบการศึกษา โดยเชื่อมโยงกับภาคการผลิตและบริการผ่านกลไก Career Academy "ให้นักเรียนได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ด้านอาชีพด้วยการฝึกปฏิบัติงานร่วมกับผู้ประกอบการมืออาชีพควบคู่กับการปรับเนื้อหาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ เน้นเนื้อหาสาระที่สอดคล้องกับอาชีพ แก้ปัญหาการขาดแคลนกำลังคนระดับประเทศ เดินสายประชุมร่วมโรงเรียน มหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมนำร่องพื้นที่ภาคเหนือ
            ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ รองเลขาธิการ สวทน. กล่าวว่า แนวโน้มโครงสร้างของประชากรไทยในวัยเด็กในอนาคตจะลดลง โดยที่ประชากรของผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้น ทำให้อาจเกิดภาวะการขาดแรงงาน และประชากรในวัยเด็กอาจต้องแบกรับภาระการทำงานมากขึ้น อีกทั้งปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือ และปัญหาการศึกษาที่ไม่ตรงตามความต้องการของภาคการผลิตและบริการ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว สวทน. จึงริเริ่ม "โครงการนโยบายส่งเสริมการยกระดับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ (STEM) ในระบบการศึกษา โดยเชื่อมโยงกับภาคการผลิตและบริการผ่านกลไก Career Academy " เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ด้านอาชีพด้วยการฝึกปฏิบัติงานร่วมกับผู้ประกอบการมืออาชีพขณะที่ยังศึกษาในชั้นเรียน อีกทั้งยังมีการปรับพื้นฐานเพื่อยกระดับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ (STEM )ให้สอดคล้องและเป็นประโยชน์กับการเรียนรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ การเรียนการสอนจากโครงการดังกล่าวยังเป็นการสร้างแรงจูงใจในความก้าวหน้าในด้านเส้นทางอาชีพได้ในอนาคต สำหรับผู้ที่ไม่เรียนต่อในระบบการศึกษา จะสามารถนำความรู้ และทักษะจากโครงการนี้ ให้กลายเป็นบุคลากรที่มีความมั่นใจและความพร้อมในการทำงาน เป็นแรงงานที่มีฝีมือ หรือเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ได้ในอนาคต 
           ดร.กิติพงค์  กล่าวต่อว่า ขณะนี้ สวทน. ได้ลงพื้นที่ภาคเหนือ จัดประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือไปยังชุมชน รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในพื้นที่ การจัดทำเนื้อหาการเรียนการสอน STEM การหาการสนับสนุนจากภาคเอกชนในการเรียนการสอนด้านอาชีพ เพื่อให้ได้เป็นหลักสูตรนำร่องในโครงการดังกล่าว เช่นเมื่อเร็วๆนี้ คณะนักวิจัย สวทน. ร่วมกับ ผู้บริหารและครูโรงเรียนบ้านสันกำแพง โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ บจก.เพียรกุศลไหมและฝ้าย และอาจารย์นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการนำร่องโครงการ ในกลุ่มโรงเรียนพื้นที่ภาคเหนือ เป็นต้น


ขอข้อมูลเพิ่มเติมแผนกประชาสัมพันธ์ : นางสาวรติมา เอื้อธรรมาภิมุข สนง.คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ โทร: Tel. 662 160 5432 Ext 701 Website: www.sti.or.thผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป