กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน STEM Education ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย-สหรัฐอเมริกา

STEM Education ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย-สหรัฐอเมริกา

พิมพ์ PDF

          การสัมมนาเรื่อง "ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย-สหรัฐอเมริกา ภายใต้ความตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิทยาศาตร์และวิชาการระหว่างรัฐบาลไทย-สหรัฐ : STEM  Education"  มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนา STEM ของประเทศไทย การวางแนวทาง/นโยบาย STEM ของไทย และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน STEM ระหว่างหน่วยงานในประเทศไทยและประเทศสหรัฐฯ ภายใต้ความตกลง STA ระหว่าง รัฐบาลไทย-สหรัฐฯ 

          STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) เป็นนโยบายการพัฒนากำลังคนในสาขาวิชา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (Science, Technology, Engineering and Mathematics – STEM)  โดยในการศึกษาแบบ STEM  นักเรียน นักศึกษา หรือผู้รับการฝึกอบรมจะต้องผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบของการแก้ปัญหา การสร้างสิ่งประดิษฐ์ การสร้างนวัตกรรม การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และความสามารถด้านเทคโนโลยี เพื่อเตรียมกำลังคนด้าน STEM เข้าสู่ตลาดแรงงาน (STEM Workforce)

          ทั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อม (Platform) เพื่อเชิญหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในกระทรวงและภายนอกกระทรวง ทั้งภาครัฐและเอกชนมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวทางการพิจารณา  โดยเบื้องต้นจะเป็นการนำเสนอเรื่อง STEM ในประเทศสหรัฐอเมริกา นโยบาย วิธีการ ปฏิบัติ  และตัวอย่างความสำเร็จ  โดย ผู้แทนสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (ATPAC)   จากนั้น เป็นการกล่าวถึง เรื่อง  STEM  ในประเทศไทยและความต้องการความร่วมมือกับรัฐบาลสหรัฐฯ ในเรื่องแนวทางการพัฒนา STEM มาตรการ และการปฏิบัติที่ดี จากหน่วยงานด้านนโยบายและหน่วยงานด้านการศึกษาของไทย โดยจัดให้มีการสัมมนาเรื่อง “ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย-สหรัฐอเมริกาภายใต้ความตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการระหว่างรัฐบาลไทย-สหรัฐฯ : STEM Education” ขึ้นในวันศุกร์ที่  ๖  มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องการ์เด็น ๔ ชั้น ๕  โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา คลิกรูปภาพด้านล่าง

คลิกเพื่อดาวน์โหลด 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป