กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทย์ฯ จัดสัมมนาโครงการวิทยาศาสตร์ ภายใต้กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์สัญญจร ณ จ.พังงาและภูเก็ต

กระทรวงวิทย์ฯ จัดสัมมนาโครงการวิทยาศาสตร์ ภายใต้กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์สัญญจร ณ จ.พังงาและภูเก็ต

พิมพ์ PDF

  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ จัดสัมมนาโครงการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์สัญจร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สื่อมวลชนรับทราบและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมกับแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์และเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจสัมพธภาพอันดีระหว่างผู้บริหาร วท.  บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของ วท. กับสื่อมวลชน ณ จังหวัดพังงาและภูเก็ต ระหว่างวันที่ 2 – 3 มิถุนายน 2557

การจัดสัมมนาดูงานครั้งนี้ ได้นำคณะสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด วท. เข้าเยี่ยมชมใน 2 พื้นที่ คือ 1.โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนพื้นที่ชุมชนเกาะยาวน้อย 2.บริษัท ภูเก็ต เป๋าฮื้อ ฟาร์ม จำกัด ซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด วท. มากกว่า 80 คน ประกอบด้วย 1) สื่อมวลชน จำนวน 35 คน 2) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด วท. จำนวน 47 คน โดยมี นายสมชาย เทียมบุญประเสิรฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้เกียรติเป็นประธาน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ท่านกฤษ ศรีฟ้า อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง วิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมการสัมมนาดูงานในครั้งนี้ด้วย 

        ในการสัมมนาดูงานในวันที่ 2 มิถุนายน  2557 เวลา 14.00 น. ได้เข้าศึกษางานของโครงการบริหารจัดการขยะชุมชนพื้นที่ชุมชนเกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สส.) องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยาวน้อย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)  โดยมีนายมานิตย์ มาตรักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เกาะยาวน้อย  นายบุญโชค ขุนเพชร นายอำเภอเกาะยาว พร้อมคณะ ให้การต้อนรับและให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชน  พร้อมกันนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ หัวหน้าโครงการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการขยะแบบครบวงจร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยีการกำจัดขยะแบบครบวงจร เพิ่มมูลค่าขยะรักษาสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยหลักการของเทคโนโลยี MBT (Mechanical and Biological Treatment) หรือเทคโนโลยีที่ทำการปรับสภาพขยะโดยวิธีการบำบัดทางกลหรือชีวภาพ (คัดแยกทางกลและหมักทางชีวภาพ การบำบัดขยะมูลฝอยด้วยวิธี MBT สามารถลดระยะเวลาในการหมักเหลือเพียง  1 เดือนโดยอาศัยเทคโนโลยีการกลับกองขยะด้วยสกรูในแนวตั้ง(Vertical Agitators) ซึ่งจะทำให้กองขยะที่อยู่ทางด้านล่างมีโอกาสสัมผัสกับอากาศได้มากขึ้น ทำให้เกิดกระบวนการย่อยสลายจากทางชีวภาพได้ดีขึ้นและยังป้องกันการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจนทางด้านล่างของกองขยะที่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นอีกด้วย พร้อมทั้งเยี่ยมชม โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนในพื้นที่ดังกล่าวอีกด้วย

           นอกจากนี้ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 น. ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ภูเก็ต เป๋าฮื้อ ฟาร์ม จำกัด  ผู้ผลิตเป๋าฮื้อเชิงพาณิชย์แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่เพาะเลี้ยงพ่อ - แม่พันธุ์ , การเพาะและอนุบาลลูกหอย ตลอดจนการเลี้ยงหอยให้ได้ตามขนาดและคุณภาพที่ต้องการในระบบปิดที่มีความทันสมัย ควบคุมคุณภาพฟาร์มด้วยระบบ GAP (Good Aquaculture Practices) ที่ได้รับการรับรองจากกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึง ระบบควบคุมคุณภาพน้ำแบบ Close & Recirculation System จนได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้านเศรษฐกิจ "ระบบการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อครบวงจร" จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศไทย ประจำปี 2551 (Thailand Innovation Award 2008) 

โดยได้รับเกียรติจาก น.สพ.สิทธิศักดิ์ เหมืองสิน กรรมการผู้จัดการ กลุ่มภูเก็ต อะบะโลน กรุ๊ป  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความสำเร็จในการก่อตั้งฟาร์มหอยเป๋าฮื้อ พร้อมทั้ง พาคณะสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสัดกัด วท. เยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยง และโรงงานการผลิตหอยเป๋าฮื้อ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยระบบปิดและส่งต่อไปยังโรงงานมาตรฐานอุตสาหกรรมด้านสุขภาพและความงาม เพื่อนำไปแปรรูปให้เป็นสินค้าคุณภาพสูง เช่น สารสกัดคอลลาเจนจากหอยเป๋าฮื้อ 

 

 
เขียนข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
เผยแพร่ข่าว   : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
ภาพข่าวโดย  : นายไววิทย์ ยอดประสิทธฺ์ , นายรัฐพล หงสไกร
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป