กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน การ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Supporting the Development of an Institutional ...

การ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Supporting the Development of an Institutional ...

พิมพ์ PDF

รศ.ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Supporting the Development of an Institutional Cooperation Mechanism to Promote Renewable Energy in the Asia Pacific Region”  โดยมีประเทศสมาชิกเข้าร่วมประชุม 16 ประเทศ  เพื่อแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดเทคโนโลยี และเพิ่มขีดความสามารถของประเทศสมาชิกในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก พลังงานทดแทน  ณ โรงแรมเซ็นจูรี ปาร์ค กรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

               กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ในฐานะผู้รับผิดชอบในการประสานงานกับ APCTT  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Supporting the Development of an Institutional Cooperation Mechanism to Promote Renewable Energy in the Asia Pacific Region” ขึ้น  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 50 คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสมาชิก APCTT 16 ประเทศ เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน และเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศสมาชิก APCTT ที่ได้รวบรวมข้อมูลภายในประเทศของตนเองและเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ ที่สนใจด้านพลังงานทดแทนของไทยทั้งจากภาครัฐและเอกชน ได้รับทราบข้อมูลและวิธีการที่ประสบผลสำเร็จในการส่งเสริมและการใช้ประโยชน์ จากพลังงานทดแทนของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคนี้ จากการเข้าร่วมการประชุมฯ  ซึ่งมีการดำเนินงานเป็น 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ 1. รวบรวมข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลเทคโนโลยีพลังงานทดแทน  2. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับวิธีการที่ประสบผลสำเร็จในการส่งเสริมและ การใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทน  3. พัฒนาแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและการนำไปใช้  4. ส่งเสริมความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้นพลังงานทดแทน
              การ ประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค โดยประเทศสมาชิกจะนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน  งานวิจัย  สถาบันพลังงาน  สิ่งจูงใจต่าง ๆ เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการดำเนินโครงการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกัน และกัน  ทั้งนี้ มีความคาดหวังว่า โครงการนี้จะเป็นกลไกที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคนี้  ในด้านสิ่งแวดล้อม  การใช้ทรัพยากรพลังงานทดแทนอย่างระมัดระวัง และเชื่อมโยงกับทางธุรกิจกับทางการค้าในอนาคต  และคาดว่าจะได้ฐานข้อมูลเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนของประเทศสมาชิก APCTT และบูรณาการร่วมกัน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ เข้าร่วมประชุม

 

 

 

 


 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป