กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ผบ.ทร. รอง คสช. มอบนโยบายกระทรวงวิทย์ฯ วางระบบการวิจัยและพัฒนาด้าน วทน. ตอบสนองทุกภาคส่วน

ผบ.ทร. รอง คสช. มอบนโยบายกระทรวงวิทย์ฯ วางระบบการวิจัยและพัฒนาด้าน วทน. ตอบสนองทุกภาคส่วน

พิมพ์ PDF

 

     วันนี้ (31 พฤษภาคม 2557) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ  รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในฐานะหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยาและคณะ ได้หารือร่วมกับ นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้บริหารระดับสูง พร้อมมอบนโยบายเร่งเสริมสร้างและวางระบบการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ตอบสนองต่อความต้องการในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการบริการและภาคธุรกิจพลังงานของชาติ มุ่งเน้นการนำเข้าสู่สายการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างเป็นรูปธรรม สร้างความเป็นเลิศให้กับทรัพยากรมนุษย์ในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยมุ่งเน้นการใช้จุดแข็งเพื่อช่วงชิงโอกาสการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

     ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ที่ผ่านมา จากการประชุมร่วมทั้ง 7 กระทรวง ที่อยู่ในความรับผิดชอบ   ทำให้เห็นว่าปัญหาหลักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงต่างๆ ใน 4 ประเด็นหลักคือ 1. ปัญหาการดำเนินโครงการสำคัญที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการพิจารณาและงบประมาณโดยเฉพาะเรื่องการเบิกจ่าย เช่น โครงการพิพิธภัณฑ์พระราม 9 การก่อสร้างอาคารวัสดุอ้างอิงรองรับด้านมาตรวิทยา ที่มีการแก้ไขแบบใหม่ 2. ด้านการแต่งตั้งและการหมดวาระของคณะกรรมการที่เป็นกลไกขับเคลื่อนระบบบริหารราชการของกระทรวง จำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน 3. ด้านกฎหมาย เช่น         การยกร่างพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ที่ยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณา และ 4. ด้านการกำหนดนโยบายที่ใช้เป็นทิศทางการดำเนินงาน ซึ่งทางกระทรวงเห็นว่าควรมีการปฏิรูปงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยผลักดันให้มีการเพิ่มงบลงทุนจากปัจจุบันอยู่ที่ 0.26% ของ GDP ให้เป็น 1% ในอีก 5 ปีข้างหน้า

     นอกจากนี้ ยังมีแผนงานที่ควรได้รับการผลักดันในปีงบประมาณ 2558 อาทิ โครงการส่งเสริมอุทยานวิทยาศาสตร์ ที่จังหวัดขอนแก่นและเชียงใหม่ โครงการสนับสนุนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการ Talent Mobility ส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการจัดการจากภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน และโครงการการพัฒนาเทคโนโลยี         ของอุตสาหกรรม เป็นต้น และทั้งหมดนี้นับเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของประเทศในหลายมิติ           ทั้งภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการบริการ และภาคธุรกิจพลังงานของชาติ

    ในปีหน้าประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC การแข่งขันจะสูงขึ้น ฉะนั้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทสำคัญ โดยเฉพาะนักวิทยาศาสตร์และผู้ที่มีความรู้ความชำนาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพราะจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ สร้างมูลค่าเพิ่มในตลาดแรงงาน รวมถึงเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านผลิตภัณฑ์อีกด้วย
     “การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องเชื่อมโยงกับการพัฒนาในด้านต่างๆ ของประเทศโดยรวม       การดำเนินโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ต้องตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของทุกภาคส่วน และมุ่งสู่สายการผลิตหรือใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย ลดการนำเข้า สร้างและขยายงานออกไปให้กว้างขวาง รวมถึงส่งเสริมและเร่งพัฒนาการะบวนการเพิ่มมูลค่าให้เกิดเป็นนวัตกรรมสามารถแข่งขันได้” สุดท้ายฝากให้ทางกระทรวงฯ เร่งดำเนินการโครงการต่างๆ ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว


ข่าวโดย :  นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป