กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทย์ฯ ขานรับนโยบายรัฐ เตรียมจัดประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8

กระทรวงวิทย์ฯ ขานรับนโยบายรัฐ เตรียมจัดประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8

พิมพ์ PDF

กระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เตรียมจัดประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 8 วันที่ 24 กรกฎาคมนี้ ที่ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค พร้อมร่วมฟังปาฐกถาพิเศษจากนายกรัฐมนตรี “สร้างชาติด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.)” หวัง วทน. ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภาคส่วน

 

 

 

 

            

            ดร. คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยถึงการจัดประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 8 ในปีนี้ว่า จะจัดขึ้นในวันที่ 24 กรกฎาคมนี้ ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยในปีนี้จะเน้นเรื่องการสร้างงาน สร้างเงินและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภาคส่วน โดยได้รับเกียรติจากท่านนายกรัฐมนตรี  นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “สร้างชาติด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) พร้อมทั้ง Dr. Young-Ok Ahn อดีตประธาน Korea Technology Advancement Corporation (K-TAC) ประเทศเกาหลี ร่วมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Build Korea with Science, Technology and Innovation”

               นอกจากนี้ยังจะมีการอภิปรายเรื่อง “คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กรอ.วท.) ช่วยชาติ”  โดย ดร. คุณหญิงกัลยา ร่วมกับผู้แทนจากภาคเอกชน รวมทั้งการร่วมเสวนากลุ่มย่อย เพื่อระดมความเห็นจากนักวิชาการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในเรื่องต่าง ๆ เช่น “วทน. เพื่อเกษตรและอาหาร” ,  “วทน. เพื่ออุตสาหกรรมการผลิต : มุมมองจากอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และปิโตรเคมี” , “วทน. เพื่ออุตสาหกรรมบริการ : โลจิสติกส์และการท่องเที่ยว” , “วทน. เพื่อชุมชน : สร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิต” และ “ยกเครื่องเรื่องการพัฒนากำลังคนด้าน วทน.”

               รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  กล่าวเพิ่มเติมว่า ในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจในปัจจุบัน รัฐบาลมีนโยบายในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้มีบทบาทในการช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ และพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ในทุกภาคส่วนทั้งอุตสาหกรรม ชุมชน สังคม และการพัฒนากำลังคนด้านการศึกษา โดยการระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ ผู้แทนชุมชน นักวิชาการได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงบทบาทของ วทน.ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และสร้างเครือข่ายร่วมกัน เพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อรัฐบาลต่อไป

               “การประชุมสมัชชาครั้งนี้ยังสามารถใช้เป็นโจทย์ตั้งต้นสำหรับการทำงานใน ลักษณะคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กรอ.วท.) เพื่อนำ วทน. ไปสนับสนุนภาคการผลิตและบริการให้มีประสิทธิภาพและผลผลิตที่สูงขึ้น ลดการนำเข้า สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และมีคุณภาพสูงขึ้น ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามเป้าหมายทางเศรษฐกิจและสังคมที่รัฐบาลกำหนดไว้” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าว

               ทั้งนี้ผู้สนใจเข้าร่วมงานสมัชชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 8 สามารถเข้าร่วมได้ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยโปรดลงทะเบียนล่วงหน้าที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2275 5312 ต่อ 201, 129  โทรสาร 0 2275 5314, 0 2690 8008  Call Center 1313  หรือทาง Email ที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือทางเว็บไซต์ www.most.go.th/congress2009

 

 

 

 


 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป