กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน “เตรียมต้อนรับ สุริยุปราคาเหนือฟ้าเมืองไทย 22 กรกฎาคม 2552”

“เตรียมต้อนรับ สุริยุปราคาเหนือฟ้าเมืองไทย 22 กรกฎาคม 2552”

พิมพ์ PDF

(3 กรกฎาคม 2552) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สดร. จัดแถลงข่าวกิจกรรม “สุริยุปราคาเหนือฟ้าเมืองไทย กรกฎาคม 2552 ” หวัง สร้างกิจกรรมกระตุ้นคนไทยตั้งตารอชมสุริยุปราคาบางส่วนในเมืองไทย 22 กรกฎาคม 2552 ปรากฏการณ์สุริยุปราคาที่นานที่สุดในศตวรรษที่ 21 โดยมี ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย  รศ.บุญรักษา สุนทรธรรมผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ  (องค์การมหาชน) และ ดร.ศรันย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการ สดร. ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

            ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ในปี 2552 นับเป็นเป็นปีที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง นอกจากจะเป็นวาระครบรอบ 30 ของการสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว ยังเป็นปีที่องค์การยูเนสโกและสหพันธ์ดาราศาสตร์สากลยกย่องให้เป็น “ปีดาราศาสตร์สากล หรือ International Year of Astronomy , IYA 2009  ” รวมทั้งเป็นปีที่มีความสำคัญต่อวงการดาราศาสตร์ไทยและวงการดาราศาสตร์ทั่ว โลกเป็นอย่างมาก เนื่องจากเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาถึง 2 ครั้ง คือในวันที่ 26 มกราคม 2552 ที่ผ่าน และอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้  คือวัน ที่ 22 กรกฎาคม 2552 โดยจะเป็นปรากฏการณ์สุริยุปราคาแบบเต็มดวงและพาดผ่านหลายประเทศ เช่น อินเดีย จีน ญี่ปุ่น และมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ โดยสุริยุปราคาเต็มดวงในครั้งนี้ ถือเป็นสุริยุปราคาเต็มดวงที่จะเกิดขึ้นยาวนานที่สุดในศตวรรษที่ 21 กล่าวคือ ดวงจันทร์จะบดบังดวงอาทิตย์เต็มทั้งดวงยาวนานถึง 6 นาที 39 วินาที แต่สำหรับประเทศไทยที่อยู่นอกแนวคราสเต็มดวงจะเห็นปรากฏการณ์สุริยุปราคาแบบ บางส่วนเท่านั้น โดยสามารถสังเกตเห็นปรากฏการณ์นี้ได้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ตั้งแต่จังหวัดเชียงรายจนถึงจังหวัดนราธิวาส โดยสุริยุปราคาบางส่วนในครั้งนี้จะเห็นได้ตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 07.00 น. ถึง 09.20 น. ของวันที่ 22 กรกฎาคม 2552

           จาก ปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นดังกล่าว สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงได้ร่วมมือกับเครือข่ายมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายงานหน่วยงานทั่วประเทศ จัดกิจกรรม “สุริยุปราคาเหนือฟ้าเมืองไทย 22 กรกฎาคม 2552” ซึ่งจะทำให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง และมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมสังเกตการณ์สุริยุปราคาในครั้งนี้

            รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม  ผู้อำนวยการ สดร. เปิดเผยวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม “สุริยุปราคาเหนือฟ้าเมืองไทย 22 กรกฎาคม 2552” ว่า ปีนี้เป็นปีที่มีความสำคัญทางดาราศาสตร์หลายอย่างๆ นอกจากสหพันธ์ดาราศาสตร์สากล ได้ประกาศให้เป็นปีดาราศาสตร์สากล (Internationl Year of astronomy 2009 : IYA 2009) แล้วยังมีเหตุการณ์สำคัญทางดาราศาสตร์เกิดขึ้น นั่นคือปรากฏการณ์สุริยุปราคา โดยในปี 2552 นี้ได้เกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาขึ้นถึง 2 ครั้ง ครั้งแรก เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2552  และครั้งที่ 2จะเกิดในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2552 เวลาประมาณ 07.00 – 09.19 น. ซึ่งเป็นสุริยุปราคาแบบเต็มดวง โดยมีแนวคราสตามเส้นทางที่พาดผ่านประเทศอินเดีย จีน ญี่ปุ่น และมหาสุมทรแปซิฟิคใต้ ส่วนสุริยุปราคาบางส่วนเห็นได้เป็นบริเวณแนวกว้างตามเส้นทางที่เงามัวของดวง จันทร์พาดผ่าน ได้แก่  เอเชียตะวันออกทั้งหมด อินโดนีเซีย และมหาสมุทรตอนใต้ สุริยุปราคา เต็มดวงในครั้งนี้กินเวลานานทีสุดในศตวรรษที่ 21 คือ 6 นาที 39 วินาที สำหรับประเทศไทยจะเห็นเป็นสุริยุปราคาแบบบางส่วน และสามารถเห็นได้ทุกภูมิภาค โดยแต่ละภูมิภาคจะเห็นปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นในเวลาแตกต่างกัน โดย รศ. บุญรักษา กล่าวอีกว่า เพื่อให้เกิดความตระหนักและความตื่นตัวทางดาราศาสตร์ให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมทั้งประชาชนคนไทยทั่วทุกภูมิภาคให้ความสนใจกิจกรรมทางดาราศาสตร์มากยิ่ง ขึ้น ตลอดจนเพื่อกระจายโอกาสในการบริการวิชาการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงทุกภูมิภาค ของประเทศ สดร.จึงได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคต่างๆ จัดกิจกรรม “สุริยุปราคาเหนือฟ้าเมืองไทย 22 กรกฎาคม 2552” เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมสังเกตปรากฏการณ์สุริยุปราคาในทุกภูมิภาคไปพร้อมๆ กัน ได้แก่  ภาคกลาง –ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ภาคเหนือ – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย มหาวิทยาลัยนเรศวร ภาคตะวันออก - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปตั้งกล้องที่ระยอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ –มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ภาคใต้ –มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา  มหาวิทยาลัย ราชภัฏภูเก็ต รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ที่ประสงค์จะจัดกิจกรรมสังเกตปรากฏการณ์ในครั้งนี้ สำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานครทาง สดร. ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายจัดกิจกรรมสังเกตการณ์สุริยุปราคา โดยจะได้มีการตั้งกล้องโทรทรรศน์และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม ในวันดังกล่าว ซึ่งการจัดกิจรรม “สุริยุปราคาเหนือฟ้าเมืองไทย 22 กรกฎาคม 2552” ก็เพื่อให้ประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์นี้ไปพร้อมๆ กัน

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป