กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน 10 ปีงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. (NAC 2014)

10 ปีงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. (NAC 2014)

พิมพ์ PDF

 

สวทช. / กระทรวงวิทย์ฯ ถวายพระนามาภิไธย “สิรินธร” ขนาดเล็กจิ๋วในระดับ 80 นาโนเมตร    บนแผ่นซิลิกอน จัดเต็มโชว์สุดยอดนวัตกรรมจาก รัฐ-เอกชน  ประกาศขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมเปิดอาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 ศูนย์กลาง S&T ครบวงจรและใหญ่สุดของไทย

     31 มีนาคม 2557 :- สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ถวายการเขียนลายพระนามาภิไธย “สิรินธร” ด้วยนาโนเทคโนโลยี ที่มีขนาดเล็กจิ๋วในระดับ 80 นาโนเมตร บนแผ่นซิลิกอน โชว์ศักยภาพสุดยอดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากภาครัฐและเอกชน ในงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 10 หรือ NAC 2014 พบกับเวทีเสวนา  “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: พลังขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในมุมมองของ CEO ชั้นนำของประเทศ นิทรรศการแสดงผลงานมากมาย อาทิ ดัดแปลงรถยนต์มือ 2 เป็นรถไฟฟ้า, สื่อโฆษณาบนล้อมอเตอร์ไซด์, เทคโนโลยีเล่านิทาน 3 มิติ, ระบบนำส่งเซลล์มีชีวิต, Smart Soil : ดินดำจากผักตบชวา และชุดทดสอบคุณภาพน้ำมันปาล์มเคลื่อนที่ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีมหกรรม S&T JOB FAIR มากกว่า 2,000 อัตรา, การเปิดบ้าน สวทช. (Open NSTDA) แก่ผู้ประกอบการเอกชน และการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้เก่งได้...ไร้ขีดจำกัด พร้อมเปิดตัวอาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (Innovation Cluster II : INC2) เป็นโครงการระยะที่ 2 ของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยที่เป็นศูนย์กลางนิคมวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ครบวงจรและใหญ่ที่สุดของประเทศ

     อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. 2557 (NSTDA Annual Conference 2014 : NAC 2014) ภายใต้หัวข้อ ““วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” (S & T : Driving Force for Sustainable Development) ที่จัดขึ้นในวันที่  31 มีนาคม - 3 เมษายน 2557 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี เพื่อเปิดเวทีให้นักวิจัย นักวิชาการ นักอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการภาคเอกชน ได้เผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาต่างๆ ที่มีความเชื่อมโยงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคธุรกิจเอกชน ผ่านกลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่สามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนแก่ภาคเอกชน นำไปขยายผลตอบโจทย์ความต้องการให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติมากยิ่งขึ้น โดยภายในงานดังกล่าว ได้กำหนดรูปแบบการจัดประชุมสัมมนาและการแสดงนิทรรศการนำเสนอผลงานวิจัยที่ดำเนินการโดย สวทช. และหน่วยงานพันธมิตรจากภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา

     ทั้งนี้  ภายในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ปีนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเกียรติบัตรแก่นักวิจัยที่ได้รับทุนนักวิจัยแกนและทุน NSTDA Chair Professor ประจำปี 2556 จำนวน 2 รางวัล, ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 จำนวน 6 รางวัล และโครงการประกวด Thailand Animation Contest จำนวน 1 รางวัล  รวมทั้งสิ้น 9 รางวัล ในวโรกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดอาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (อินโนเวชั่น คลัสเตอร์ 2 : อิงค์ ทู)/ (Innovation Cluster II : INC 2) ประกอบด้วยกลุ่มอาคาร 4 หลัง ที่เชื่อมต่อกัน มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 124,000 ตรม. (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันตารางเมตร) อาคารนี้ออกแบบภายใต้แนวคิด “Work-Life Integration”  พร้อมรองรับการทำงานแบบ 7 วัน 24 ชั่วโมงของบริษัทนานาชาติ ด้วยห้องทดลองและระบบสาธารณูปโภคมาตรฐานสากล ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน สามารถรองรับบริษัทเอกชนกว่า 150 ราย เพื่อพัฒนางานวิจัยและพัฒนาในสาขาต่างๆ มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในทุกพื้นที่ นอกจากนี้    ตัวอาคารยังได้ออกแบบห้องทดลองเป็นพิเศษ ที่มีระบบควบคุมปราศจากแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว ซึ่งคาดว่าจะเป็นศูนย์กลางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญและใหญ่ที่สุดในประเทศ ในการเชื่อมโยงการทำงานอย่างใกล้ชิดระหว่างบริษัทเอกชนกับสถาบันวิจัยชั้นนำของรัฐที่มีนักวิจัยไม่ต่ำกว่า 1,600 คน  และทรงเยี่ยมชมกิจกรรมการวิจัยและผลงานเด่นของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งศูนย์นาโนเทค ได้ระดมบุคลากร ในการทำงานวิจัยมุ่งเป้า  ซึ่งเป็นการทำงานวิจัยที่เน้นในเรื่องที่มีผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศในวงกว้าง ในวโรกาสนี้ ศูนย์   นาโนเทค จัดถวายการเขียนลายพระนามาภิไธย “สิรินธร” ที่มีขนาดเล็กจิ๋วในระดับ 80 นาโนเมตร บนแผ่นซิลิกอน โดยใช้เทคนิคการเขียนลวดลายที่เรียกว่า “ออกซิเดชันนาโนลิโธกราฟี (oxidation nanolithography)”
ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า “สวทช. ได้มีการจัดงานประชุมวิชาการเป็นประจำทุกปี โดยเน้นการนำเสนอเทคโนโลยีที่เกิดจากองค์ความรู้และการวิจัยพัฒนาของ สวทช. และเครือข่าย ที่มีศักยภาพช่วยผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและพร้อมพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน ซึ่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้น ถือเป็นบริบทที่สำคัญอย่างยิ่ง ในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน โดยมีกลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่สามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนให้แก่ภาคเอกชน ซึ่งถือว่าเป็นกุญแจสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยมุ่งเน้นการสะท้อนบทบาทของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ที่มีต่อยุทธศาสตร์และทิศทางของประเทศ ในการก้าวเข้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งที่ผ่านมา สวทช. มีผลงานที่เป็นองค์ความรู้ ได้แก่ สิ่งตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติกว่า 3,772 เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา 1,657 ฉบับ และผลงานที่ได้รับการถ่ายทอดสู่ภาคเอกชนและสาธารณชน 527 เรื่อง”

     ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงาน NAC 2014 ภายใต้แนวคิด “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”  ในครั้งนี้ เป็นเวทีให้กับนักวิจัยของ สวทช. จาก 4 ศูนย์แห่งชาติ ได้นำองค์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาต่างๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้ให้กับนักวิชาการ อาจารย์ นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ และประชาชน ทราบถึงความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อประเทศในทุกมิติ โดยภายงาน NAC 2014 ประกอบด้วย กิจกรรมหลัก 5 ส่วน ได้แก่
•    สัมมนาวิชาการ เพื่อเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็นระหว่างทุกภาคส่วนถึงความต้องการและศักยภาพในการพัฒนาประยุกต์ใช้ วทน. เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทยทั้งภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการ  รวมทั้งสิ้น 50 หัวข้อ  รวมถึงเสวนาพิเศษประเด็นแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้รับผิดชอบด้านนโยบายภาคอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและด้านการค้า
•    นิทรรศการ เป็นการนำเสนอผลงานความก้าวหน้าของ สวทช. จากทั้งภาคเอกชนทั้งในส่วนของ Incubator และบริษัทเช่าพื้นที่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และพันธมิตรต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของงานวิจัยและพัฒนาด้าน วทน. ที่เป็นรูปธรรมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ และผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้เพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ผลจากการวิจัยและการสร้างมูลค่าเพิ่มไปใช้ในการพัฒนาประเทศให้ครอบคลุมทุกมิติที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกพื้นที่ออกเป็น 5 โซน ได้แก่ (1) เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งโครงการตามพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับผลึกศาสตร์ เนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลองการครบรอบปีสากลแห่งผลึกศาสตร์ (2) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (3) Infographic Gallery แสดงผลงานวิจัย (4) เวทีเจรจาธุรกิจ หรือ Meet and Match Zone และ (5) NANOTEC Flagship Program และมีผลงานนิทรรศการน่าสนใจ  อาทิ นวัตกรรมปลูกข้าวหอมมะลิ 105 หนึ่งไร่หนึ่งตันบนผืนดินเค็ม, Smart Soil ดินดำจากผักตบชวา,แก้วรูพรุนไล่ยุง, โปรแกรม Copy Cat : เครื่องมือตรวจสอบคัดลอกวิทยานิพนธ์แบบอัตโนมัติ,ดัดแปลงรถยนต์มือ 2 เป็นรถไฟฟ้า, สื่อโฆษณาบนล้อมอเตอร์ไซด์, เทคโนโลยีเล่านิทาน 3 มิติ, ระบบนำส่งเซลล์มีชีวิต, ยางล้อประหยัดพลังงาน และชุดทดสอบคุณภาพน้ำมันปาล์มเคลื่อนที่   
•    กิจกรรมเยี่ยมชมสำหรับภาคเอกชน หรือ เปิดบ้าน สวทช. (Open NSTDA) เพื่อเปิดให้ภาคธุรกิจที่สนใจ ได้เยี่ยมชมห้องปฎิบัติการวิจัยและห้องปฏิบัติการทดสอบของ สวทช. รวมถึงบริษัทผู้เช่าและพันธมิตรของ สวทช. ที่พร้อมรับโจทย์และช่วยแก้ปัญหาให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ด้วยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการยกระดับคุณภาพของสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
•    กิจกรรมและการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสำหรับเยาวชนและผู้ปกครอง ในรูปแบบของค่ายวิทยาศาสตร์ให้เด็กๆ ได้มาทดลองและลงมือทำ เพื่อค้นหาคำตอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กันอย่างสนุกสนาน พร้อมเปิดห้อง Lab. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนของเราได้สัมผัสการทำงานของพี่ๆ นักวิจัย สวทช. ที่อาจจะเป็นแรงบันดาลใจเล็กๆ ให้กับเยาวชนที่ใฝ่ฝันว่าจะเติบโตมาในสายวิทยาศาสตร์ในอนาคตนอกจากนี้ ภายในงานดังกล่าว พลาดไม่ได้กับการรวมตัวครั้งสำคัญของบริษัทชั้นนำระดับสากลกับงานมหกรรม S&T JOB FAIR เปิดรับบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย วิศวกร โปรแกรมเมอร์ และสาขาวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กว่า 2,000 อัตรา
     ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า การจัดงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. (NAC2014) นับเป็นการจัดงานเป็นปีที่ 10 โดยมุ่งเน้นการประชุมเรื่องนวัตกรรม ที่เป็นผลงานจากการทำวิจัยของหน่วยงานใน สวทช. ร่วมกับพันธมิตรต่างๆ ทั้งในสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม พร้อมจัดแสดงผลงานวิจัยที่พร้อมสู่ตลาด ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนมิติใหม่ให้กับหน่วยงานที่ทำงานด้านการวิจัยบนเป้าหมายเดียวกัน คือ เก็บดอกผลจากการวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ เกิดการลงทุนเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ สวทช. พยายามวางนโยบายให้ สวทช. เองเป็นองค์กรเปิด พร้อมให้ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา และผู้ประกอบการทุกราย สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก    ไม่ว่าจะเป็นการเจรจาธุรกิจ การนำเอาทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่ไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนการให้คำปรึกษาแนะนำต่างๆ ด้วย

เผยแพร่ข่าวโดย :  นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์   โทร.02-333-3732

 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จุดประกายความคิด สร้างโอกาสธุรกิจไทย ส่งมอบผลงานวิจัย
พัฒนาไทยสู่สังคมฐานความรู้ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :  ทีมประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สวทช.
โทร. 0-2564-7000 ต่อ 71727, 71728, 71730
โทรสาร 0-2564-7060
E-mail:  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» เปิดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในโลกมืด กับ “ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น” ครั้งที่ 9
» ก.วิทย์ จับมือ ก.คลัง เปิดช่องทางใหม่ให้เอกชนรับรองโครงการวิจัยด้วยตนเอง เพื่อใช้สิทธิยกเว้นภาษี 300% ได้สะดวก รวดเร็ว และหนุนการทำวิจัยเพิ่มมากขึ้น
» ก.วิทย์ โดย ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. จับมือ สสว. จัดเวทีนำเสนอนวัตกรรมและแผนธุรกิจสำหรับหาเงินทุนหรือผู้ร่วมทุน พร้อมสร้างเครือข่ายสตาร์ทอัพไอซีทีไทยในระดับนานาชาติ
» ก.วิทย์ สวทช. ร่วมมือกับเอไอที สนับสนุนบุคลากรวิจัยให้บริการและให้คำปรึกษาทางวิชาการ
» สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ สวทช. เผยผลสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสารปี 59 ตลาดยังสดใส โต 11.5% ผลพวงจาก 4G และดิจิทัลอีโคโนมี
» กรมการข้าว ร่วมกับ สวทช. เปิดหมู่บ้านส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าว ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง
» สวทช. ก.วิทย์ - สสส. และภาคีเครือข่าย หนุนเวที “นวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม” ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ ใช้เทคโนโลยี แก้ปัญหาสังคม
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป