กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน พิธีปิดการฝึกอบรม ข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ รุ่นที่ 4

พิธีปิดการฝึกอบรม ข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ รุ่นที่ 4

พิมพ์ PDF

 

     เมื่อวันที่  28 มีนาคม 2557 รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้มอบหมายให้ นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รุ่นที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของราชการยุคใหม่ ที่มีคุณธรรมและจิตสำนึกที่ดี มีศรัทธาต่อการรับราชการ มุ่งเน้นการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม มีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการ และสามารถผลักดันภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ประสบผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ

 

     นายสมชาย รองปลัดกระทรวงฯ กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน คือ “การเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างปัญญาในสังคม สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน” ซึ่งการที่เราจะทำให้วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้เป็นผลสำเร็จได้ จะต้องเกิดจากความทุ่มเทแรงกายแรงใจ ความสมานสามัคคี และความมุ่งมั้นของพวกเราทุกคนที่จะทำให้เกิดผล 
 
     ทั้งนี้ นายสมชาย รองปลัดกระทรวงฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาท พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าฝึกอบรมฯ ณ ห้องฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท. การฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 17 - 28 มีนาคม 2557 รวมทั้งหมด 11 วัน  ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับมอบเกียรติบัตรจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพี่อสันติ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 42 คน ประกอบด้วย ข้าราชการบรรจุใหม่จาก สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.) จำนวน 11 คน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) จำนวน 7 คน กรมวิทยาศาสตร์และบริการ (วศ.) จำนวน 9 คน และพนักงานราชการที่ได้รับการจ้างใหม่ของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.) จำนวน 14 คน 
 
 
 
 
เขียนข่าวโดย : น.ส.ชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ภาพข่าวโดย : นายพิริยะ เผ่าพงษา
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี โทร. 02-333-3731
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป