กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ศ.ดร.ปราโมทย์ เดชะอำไพ รางวัลประเภทบุคคลดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๑

ศ.ดร.ปราโมทย์ เดชะอำไพ รางวัลประเภทบุคคลดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๑

พิมพ์ PDF

ศ.ดร.ปราโมทย์ เดชะอำไพ  รองผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ให้เป็น "บุคคลดีเด่นของชาติ" สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิศวกรรมการคำนวณ) ประจำปี 2551

 

 

 

 

 

 

 

 


                นอกจากนี้ เมื่อเดือนตุลาคม 2551 ที่ผ่านมา ท่านยังได้รับคัดเลือกเป็น "เมธีวิจัยอาวุโส" สาขาวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2550 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  และได้เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยรางวัลเมธีวิจัยอาวุโสนี้ ได้รับเป็นครั้งที่ 3 แล้วโดยได้รับครั้งแรกเมื่อ  ปี 2544, ปี 2547 (ครั้งที่ 2) และปัจจุบันในปี 2551
                โดยอาจารย์ท่านเป็นผู้มีความ เชี่ยวชาญด้านสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และเป็นอดีตนักวิจัยในองค์การอวกาศสหรัฐ (นาซา) ซึ่งเป็นองค์การระดับโลก   ท่านเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์การออกแบบ “ไฟไนต์เอลิเมนต์” (Finite Element) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีวิศวกรรมคำนวณที่นำมาใช้ในการออกแบบทางวิศวกรรม และพัฒนาซอฟต์แวร์ “ไฟไนต์เอลิเมนต์อย่างง่าย” (Easy FEM) ในราคาที่ถูกกว่าต่างประเทศอย่างมาก  ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นผลงานเด่นประจำปี 2548 ด้านเศรษฐกิจ ของ สกว.

                การศึกษา
                •  วศ.บ. (อุตสาหการ) 2517 มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย
                •  M.S. (Mechanical 2520 Youngstown State University, Engineering) U.S.A.
                •  Ph.D. (Mechanical 2525 Old Dominion University, Engineering) U.S.A.
ตำแหน่งอื่น ๆ
                •  รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ปี 2536 - ปัจจุบัน
                •  อนุกรรมการกลศาสตร์การคำนวณ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่ปี 2538
ปัจจุบัน
                •  ที่ปรึกษาด้านกิจการอวกาศ กองกิจการอวกาศ กระทรวงคมนาคม ตั้งแต่ปี 2536 - ปัจจุบัน
                •  ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ที่ Old Dominion University, U.S.A. ปี 2526 - 2535
                •  ดำรง ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (อาจารย์พิเศษ) ภาควิชาวิศวกรรมอากาศยาน ที่ George Washington University, U.S.A. โดยประจำที่ศูนย์วิจัย NASA Langley Research Center ปี 2530 - 3535
                •  ดำรง ตำแหน่ง Senior Aerospace Engineer เป็นข้าราชการประจำ ระดับ GS - 14 ของ National Aeronautice and Space Administration (NASA), U.S.A. จนถึงปี พ.ศ. 2535 ก่อนกลับเข้ารับราชการในประเทศไทย
ประสบการณ์
                •  Senior Aerospace Engineering, GS-14 Level, NASA Langley Research Center, U.S.A.
                •  Associate Professor, Machanical engineering Departmanet, Old Dominion University, U.S.A.
                •  Associate Professor, Aerospace Engineering Department, George Washington University, U.S.A.

               ข้อมูลเพิ่มเติม บุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๑


 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป