ศ.ดร.ปราโมทย์ เดชะอำไพ รางวัลประเภทบุคคลดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๑

พิมพ์

ศ.ดร.ปราโมทย์ เดชะอำไพ  รองผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ให้เป็น "บุคคลดีเด่นของชาติ" สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิศวกรรมการคำนวณ) ประจำปี 2551

 

 

 

 

 

 

 

 


                นอกจากนี้ เมื่อเดือนตุลาคม 2551 ที่ผ่านมา ท่านยังได้รับคัดเลือกเป็น "เมธีวิจัยอาวุโส" สาขาวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2550 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  และได้เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยรางวัลเมธีวิจัยอาวุโสนี้ ได้รับเป็นครั้งที่ 3 แล้วโดยได้รับครั้งแรกเมื่อ  ปี 2544, ปี 2547 (ครั้งที่ 2) และปัจจุบันในปี 2551
                โดยอาจารย์ท่านเป็นผู้มีความ เชี่ยวชาญด้านสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และเป็นอดีตนักวิจัยในองค์การอวกาศสหรัฐ (นาซา) ซึ่งเป็นองค์การระดับโลก   ท่านเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์การออกแบบ “ไฟไนต์เอลิเมนต์” (Finite Element) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีวิศวกรรมคำนวณที่นำมาใช้ในการออกแบบทางวิศวกรรม และพัฒนาซอฟต์แวร์ “ไฟไนต์เอลิเมนต์อย่างง่าย” (Easy FEM) ในราคาที่ถูกกว่าต่างประเทศอย่างมาก  ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นผลงานเด่นประจำปี 2548 ด้านเศรษฐกิจ ของ สกว.

                การศึกษา
                •  วศ.บ. (อุตสาหการ) 2517 มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย
                •  M.S. (Mechanical 2520 Youngstown State University, Engineering) U.S.A.
                •  Ph.D. (Mechanical 2525 Old Dominion University, Engineering) U.S.A.
ตำแหน่งอื่น ๆ
                •  รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ปี 2536 - ปัจจุบัน
                •  อนุกรรมการกลศาสตร์การคำนวณ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่ปี 2538
ปัจจุบัน
                •  ที่ปรึกษาด้านกิจการอวกาศ กองกิจการอวกาศ กระทรวงคมนาคม ตั้งแต่ปี 2536 - ปัจจุบัน
                •  ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ที่ Old Dominion University, U.S.A. ปี 2526 - 2535
                •  ดำรง ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (อาจารย์พิเศษ) ภาควิชาวิศวกรรมอากาศยาน ที่ George Washington University, U.S.A. โดยประจำที่ศูนย์วิจัย NASA Langley Research Center ปี 2530 - 3535
                •  ดำรง ตำแหน่ง Senior Aerospace Engineer เป็นข้าราชการประจำ ระดับ GS - 14 ของ National Aeronautice and Space Administration (NASA), U.S.A. จนถึงปี พ.ศ. 2535 ก่อนกลับเข้ารับราชการในประเทศไทย
ประสบการณ์
                •  Senior Aerospace Engineering, GS-14 Level, NASA Langley Research Center, U.S.A.
                •  Associate Professor, Machanical engineering Departmanet, Old Dominion University, U.S.A.
                •  Associate Professor, Aerospace Engineering Department, George Washington University, U.S.A.

               ข้อมูลเพิ่มเติม บุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๑


 

Tags บุคคลดีเด่น - ศ.ดร.ปราโมทย์
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» รมว.วิทย์ฯ แสดงความยินดีกับบุคคลดีเด่นของชาติ 2551
» นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รางวัลประเภทบุคคลดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๑