กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทย์ ร่วมยินดี ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น นักอนุรักษ์พรรณไม้หายาก รับรางวัลบุคคลดีเด่นแห่งชาติ

ก.วิทย์ ร่วมยินดี ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น นักอนุรักษ์พรรณไม้หายาก รับรางวัลบุคคลดีเด่นแห่งชาติ

พิมพ์ PDF

ก.วิทย์ ร่วมยินดี ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น นักอนุรักษ์พรรณไม้หายาก  รับรางวัลบุคคลดีเด่นแห่งชาติ สาขาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 


       
         กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)  ร่วมแสดงความยินดี ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) รับรางวัลบุคคลดีเด่นแห่งชาติ สาขาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2556   จาก คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคล หน่วยงานและโครงการดีเด่นของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี 
         นายพีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดงานครบรอบ 35 ปี เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ที่ผ่านมา บุคลากรของ วท. ได้รับการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคล หน่วยงานและโครงการดีเด่นของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ประกาศให้  ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นแห่งชาติ สาขาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2556  โดยได้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลดังกล่าวจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แทนพระองค์ เมื่อวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา  วท. ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น มา ณ โอกาสนี้  นับว่าท่านเป็นบุคลากรคุณภาพที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศมากมาย จนได้รับการยกย่องดังกล่าว และเป็นบุคคลต้นแบบที่ประสบความสำเร็จสูงสุดอีกท่านหนึ่งในวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย 
         นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า  ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ วว.  และได้ปฏิบัติงานในโครงการเทคโนโลยีการเกษตร   รวมทั้งได้รับพระราชทานทุนจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในการทำวิจัยอนุรักษ์และพัฒนาพันธุกรรมพืชในวงศ์ไม้ “จำปา”เป็นคนแรก  นอกจากนี้ยังเป็นนักพัฒนา อนุรักษ์พรรณไม้หายากและใกล้สูญพันธุ์ รวมทั้งไม้ถิ่นเดียว ที่พบเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น เพื่อมิให้สูญพันธุ์ โดยค้นพบพรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก  ได้แก่ จำปีสิรินธร มหาพรหมราชินี และมะลิเฉลิมนรินทร์ เป็นความภูมิใจสูงสุดที่พรรณไม้สามชนิดที่ค้นพบนั้นได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าพระราชทานนาม  นอกจากนี้ยังได้สำรวจพบพรรณไม้ชนิดที่มีการรายงานเป็นครั้งแรกในประเทศไทยอีกจำนวน 33 ชนิด รวมทั้งให้ความสำคัญกับการสร้างจิตสำนึกหวงแหนพรรณไม้หายาก ด้วยการฝึกอบรมให้แก่ผู้สนใจทั้งในกรุงเทพและส่วนภูมิภาค เพื่อขยายพันธุ์พืชหายาก และเป็นกำลังสำคัญในการอนุรักษ์พรรณไม้หายากอย่างยั่งยืน
         นอกเหนือจากงานด้านการวิจัย  ดร.ปิยะ ยังสนใจด้านงานเขียน มีผลงานตีพิมพ์เป็นรูปเล่มมากมาย และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักอ่านที่ชื่นชอบด้านพรรณไม้  เช่น เทคโนโลยีการขยายพันธุ์ไม้ผล (และการปลูกเลี้ยง) รั้วกินได้ พรรณไม้ในวรรณคดี ไม้ดอกหอม พรรณไม้วงศ์กระดังงา เป็นต้น

         สำหรับประวัติ ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (วิชาเอกชีววิทยา) มหาวิทยาลัย      ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  ปริญญาโท (สาขาพืชสวน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ปริญญาเอก (สาขาปฐพีวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และระดับหลังปริญญาเอก (สาขาเกษตรเขตร้อน) มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

         ด้านรางวัลอื่นๆที่ได้รับ อาทิ รางวัลศาสตรเมธี สาขาวิทยาศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีการเกษตร จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   รางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี  เป็นต้น
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป