กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รางวัลประเภทบุคคลดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๑

นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รางวัลประเภทบุคคลดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๑

พิมพ์ PDF

รางวัล ประเภทบุคคลดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๑สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านจักษุวิทยา)คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรีนายแพทย์ปานเนตร   ปางพุฒิพงศ์ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
               นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อพุทธศักราช ๒๕๐๕ และวุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา จากโรงพยาบาลราชวิถี ปีพุทธศักราช ๒๕๓๓ โดยได้ไป รับราชการเป็นจักษุแพทย์ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๓๕ จนถึงปีพุทธศักราช ๒๕๔๘ ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) จนถึงปัจจุบัน
               นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ เป็นแพทย์และเป็นนักวิชาการที่อุทิศตนในการให้บริการทางการแพทย์ สาขา จักษุวิทยา จนเป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้บริการทั้งภายในและต่างประเทศ เป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการทั้งสายงานแพทย์และสายวิชาชีพอื่นๆ รวมถึงการจัดทำโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในเชิงรุก อาทิเช่น โครงการธนาคารแว่นตา ให้บริการตั้งแต่ ปี ๒๕๓๙-ปัจจุบัน ยอดผู้รับบริการ ๙๖,๔๕๑ ราย โครงการแว่นแก้วร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย บริษัทหอแว่น กรุ๊ป จำกัด และ บริษัท ทรู วิชั่นส์ ยูบีซี ให้บริการตั้งแต่ปี ๒๕๔๖-ปัจจุบัน ยอดผู้รับบริการ ๑๐๐,๐๐๐ ราย เป็นหน่วยประสานงานหลักโครงการแก้วตา-ดวงใจ เทิดไท้ ๗๒ พรรษามหาราชินี และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแบบเบ็ดเสร็จด้านจักษุวิทยา ร่วมกับกรมการแพทย์ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ – ปัจจุบัน ให้บริการประชาชน ๑๑,๖๓๖ ราย และการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ผ่าตัดต้อกระจก เป็นต้น ผลการดำเนินงานโครงการธนาคารแว่นตา ทำให้ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติให้เป็นโครงการดีเด่น แห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๑ รางวัลมิตรแท้สังคมไทย สาขาสาธารณสุข จากบริษัท มิตรแท้ประกันภัย ปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ และรางวัล จากโครงการหนึ่งร้อยตัวแทนทำดีเพื่อพ่อ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๐
               การพัฒนางานด้านการศึกษา วิจัย พัฒนา และประเมินเทคโนโลยี ทางการแพทย์ด้านจักษุวิทยานั้น นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ ได้ปฏิบัติมาโดยตลอดระยะเวลามากกว่ายี่สิบปี อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานและเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยใช้หลักวิศวกรรมเข้ามาช่วยในหลายรายการซึ่งประหยัดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพ บริการ จนถึงพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย ได้แก่ การพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยอัลตร้าซาวด์ ซึ่งเกิดผลดีต่อคุณภาพของการผ่าตัดตาต้อกระจกจนถึงปัจจุบัน และเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ สาขาจักษุวิทยา เป็นที่ยอมรับของจักษุแพทย์ทั้งในและต่างประทศ ส่งผลให้โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) เป็นแหล่งการศึกษาดูงาน และได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรถ่ายทอดการผ่าตัดผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยอัล ตร้าซาวด์ในที่ประชุมวิชาการทางการแพทย์สาขาจักษุวิยาในประเทศไทย และต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศอินเดีย สาธารณรัฐประชาชนจีน ดูไบ(สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) ฮ่องกง และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นต้น ซึ่งผลงานชิ้นนี้ทำให้ได้รับรางวัล ได้แก่ รางวัล Best Surgeon Award จากการสาธิตผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยอัลตร้าซาวด์ ในการประชุม Video cataratta ณ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ปี ๒๕๔๑ รางวัล Prevention of Blindness Award จาก Asia- Pacific Academy of Ophthalmology ปี ๒๕๔๖ และรางวัล Asia- Pacific Association of Cataract and Refractive Surgeons Certified Educator Award จาก Asia – Pacific Association of Cataract and Refractive Surgeons
               นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ มีผลงานการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านวิศวกรรม อาทิเช่น ออกแบบเครื่องตัดกระจกตา ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องควบคุมการสลับแหล่งจ่ายไฟฟ้า เครื่องเรียกพยาบาล การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์(สหกรณ์ออมทรัพย์, ฐานข้อมูลผู้ป่วยจักษุวิทยุ และโปรแกรมจัดการธนาคารแว่นตา) การออกแบบและควบคุมการปรับปรุงอาคารบริการผู้ป่วย และโครงการหุ่นยนต์ตรวจตาทางไกล Eye Examination Robot ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(NECTEC) ซึ่งได้รับรางวัล Inventor Award จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ รางวัลระดับดี จากงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๑
               นอกจากงานด้านบริการและวิชาการด้านการแพทย์สาขาจักษุวิทยาแล้ว นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ ยังมีผลงานด้านการบริหารตั้งแต่การเป็นหัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) ได้ทำตนเป็นแบบอย่างด้านการเสียสละและอุทิศตนในการปฏิบัติงาน เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ พัฒนาทีมงานทั้งสายงานแพทย์และสายงานสนับสนุนให้สามารถปฏิบัติงานเป็นทีมที่ มีคุณภาพ โดยเฉพาะการสนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากร การจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและมีส่วนร่วม อีกทั้งบริหารองค์กรในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจให้มีผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมาย และมีผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้แก่องค์กรหลากหลาย บนความร่วมมือจากบุคลากรและชุมชน จากผลการดำเนินงานด้านบริหารได้รับรางวัลแพทย์จุฬาฯดีเด่นครบรอบ ๖๐ ปี สาขานักวิชาการแพทย์ด้านจักษุวิทยาและสาขานักบริหารการแพทย์ จากสมาคม ศิษย์เก่าแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพุทธศักราข ๒๕๕๐
               ด้วยประจักษ์ในผลงานการอุทิศทั้งกำลังกาย กำลังใจ ให้กับการสร้างสรรค์องค์ความรู้และถ่ายทอด ด้วยเมตตาธรรม ทั้งครองตนอยู่บนเส้นทางแห่งคุณธรรมและจริยธรรม อันเป็นประโยชน์แก่โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และสังคมไทย พวกเราเหล่าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) มีความภาคภูมิใจที่ได้อยู่ในองค์กรแห่งนี้ และพวกเราขอยึดท่านผู้อำนวยการเป็นแบบอย่างทั้งในด้านการครองตน ครองคน และครองงาน....ตลอดไป

               ข้อมูลเพิ่มเติม บุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๑


 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป