กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน งานประชุมข้าวนานาชาติ ปี ๒๕๕๗ (International Rice Congress 2014 : IRC 2014)

งานประชุมข้าวนานาชาติ ปี ๒๕๕๗ (International Rice Congress 2014 : IRC 2014)

พิมพ์ PDF

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานประชุมข้าวนานาชาติ ปี ๒๕๕๗ (International Rice Congress 2014 : IRC 2014) ร่วมกับสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (International Rice Research Institute : IRRI) โดยให้กรมการข้าว สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบจัดประชุม

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดงานประชุมข้าวนานาชาติ ปี 2557 (International Rice Congress 2014 : IRC 2014) ร่วมกับสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI) โดยให้กรมการข้าว สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบจัดประชุมตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ

โดยมีสาระสำคัญของเรื่องดังนี้

1. สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI) ได้แจ้งว่าประเทศไทยได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุมข้าวนานาชาติ ปี 2557 (International Rice Congress 2014 : IRC 2014) พร้อมทั้งให้สนับสนุนงบประมาณในการจัดการประชุมข้าวนานาชาติ  และการประชุมสภาความร่วมมือการวิจัยข้าวแห่งเอเชีย (CORRA) ระหว่างวันที่ 27 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ประเทศไทย ซึ่ง กษ. ได้เห็นชอบให้กรมการข้าวและสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) จัดการประชุมข้าวนานาชาติ ปี 2557 (International Rice Congress 2014 : IRC 2014)  ร่วมกับสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI)

2. การจัดการประชุมข้าวนานาชาติ ปี 2557 (International Rice Congress 2014 : IRC 2014) ร่วมกับสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI) เป็นการจัดงานครั้งที่ 4 เป็นการประชุมของหน่วยงานด้านข้าวที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นเวทีหารือประเด็นหลักด้านข้าวในระดับภูมิภาคเอเชียและนานาชาติ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผลิตข้าวและผู้บริโภคข้าวที่ยากจนและส่งเสริมเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อปกป้องสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศซึ่งการประชุม ได้เชิญผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง นักวิจัย นักวิชาการ บุคลากรสถาบันการศึกษา ผู้แทนภาคเอกชน ผู้ประกอบการ รวมทั้งผู้ส่งออกและนำเข้าข้าวจากทั่วโลกเข้าร่วมงาน โดยได้กำหนดการจัดงานประชุมข้าวนานาชาติ ปี 2557 (International Rice Congress 2014 : IRC 2014) ร่วมกับสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI) ครั้งที่ 4

3. เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กระชับความสัมพันธ์ ส่งเสริมความร่วมมือ สร้างเครือข่ายในการวิจัย การพัฒนา การค้า การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์คุณภาพมาตรฐานและเอกลักษณ์ของข้าวไทย รวมทั้งเป็นการประกาศศักยภาพความได้เปรียบของประเทศไทยในด้านภูมิศาสตร์ด้านวิทยาการทรัพยากรบุคคลเพื่อให้ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวที่สำคัญของตลาดข้าวโลก ตลอดจนเร่งรัดการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาข้าวต่อไป

วัตถุประสงค์
                    (1) เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และผลักดันแนวทางความร่วมมือด้านข้าวทั้งด้านวิชาการ สังคม และเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศสมาชิก
                    (2) เพื่อสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์อันดีในการพัฒนาวิชาการข้าว และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องระหว่างประเทศ อันนำไปสู่การเสริมสร้างความมั่นคงอาหารให้แก่ประชากรผู้บริโภคข้าวของโลก เพิ่มรายได้และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้แก่เกษตรกรที่ยากจน และความยั่นยืนในการผลิตข้าวของโลก
                    (3) เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์คุณภาพมาตรฐาน และเอกลักษณ์ของข้าวไทย ตั้งแต่ระดับการผลิตไปสู่ผู้บริโภคตามมาตรฐานสากลและเป็นเวทีหารือทางการค้าข้าวของผู้นำเข้าและส่งออกข้าว และเครื่องจักรเครื่องมือทางการเกษตรระหว่างประเทศ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
                    ประเทศไทยมีบทบาทในการผลักดันความร่วมมือด้านข้าวทั้งด้านวิชาการ สังคม เศรษฐกิจ และการค้าระหว่างประเทศสมาชิก ผู้เกี่ยวข้องกับข้าวในประเทศไทยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับข้าวในระดับสากลทั้งในด้านการวิจัย การผลิตข้าว และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งก่อให้เกิดเครือข่ายพัฒนาข้าวระหว่างประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนรวมทั้งเป็นการส่งเสริมการนำเข้าและส่งออกข้าว และเครื่องมือเครื่องจักรทางการเกษตรของประเทศไทย

ที่มา .... กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
            เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
            โทรศัพท์: 0-2561-3236 , 0-2561-3056
            คลิ๊กเพื่อเข้าไปดูรายละเอียด งานประชุมข้าวนานาชาติ IRC 2014

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป