กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน สดร. อบรมครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั่วประเทศ

สดร. อบรมครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั่วประเทศ

พิมพ์ PDF

หวังสร้างความเข้มแข็งทางดาราศาสตร์ให้ครูวิทย์
 

 


             สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมดาราศาสตร์ขั้นต้น และขั้นกลางให้แก่ครูวิทยาศาสตร์ในกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั่วประเทศ หวังพัฒนากำลังคนด้านดาราศาสตร์ของประเทศ ส่งต่อความรู้ไปสู่นักเรียน เพิ่มประสิทธิผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ในภูมิภาค
             ดร.ศรัณย์  โปษยะจินดา  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เปิดเผยว่า “นอกเหนือจากการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ ที่ สดร. ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แล้ว สดร. ยังให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น และขั้นกลางให้แก่ครูวิทยาศาสตร์ในกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่เป็นโรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สดร. หวังว่าการอบรมครูฯ ในครั้งนี้จะมีส่วนพัฒนากำลังคนด้านดาราศาสตร์ของประเทศ  ช่วยให้ครูวิทยาศาสตร์พัฒนาความรู้และทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดาราศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งต่อความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับไปสู่นักเรียน ก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคต่อไป”

 

 


             การอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ สำหรับครูวิทยาศาสตร์กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จัดขึ้น 2 ครั้ง ได้แก่
             ครั้งที่ 1 การอบรมครูฯ ขั้นต้น  เน้นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางดาราศาสตร์พื้นฐาน การเลือกใช้สื่อและอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ที่เหมาะกับเนื้อหา  ให้ครูสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องและน่าสนใจมากขึ้น จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2556 ณ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีครูวิทยาศาสตร์เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 60 คน
             ครั้งที่ 2 การอบรมครูฯ ขั้นกลาง เน้นการเพิ่มพูนความรู้ทางดาราศาสตร์เชิงลึก พัฒนาทักษะการใช้สื่อและอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ เทคนิคทางดาราศาสตร์ และฝึกประสบการณ์การสังเกตการท้องฟ้าจริง เพื่อให้ครูมีทักษะและประสบการณ์ทางดาราศาสตร์ ที่สามารถเป็นที่ปรึกษาโครงงานวิจัยดาราศาสตร์เบื้องต้นได้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-7 มีนาคม 2557 ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่  มีครูวิทยาศาสตร์เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 36 คน


             โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  ที่ทรงมุ่งมั่นจะส่งเสริมคุณภาพชีวิตในด้านความเป็นอยู่และการศึกษาของเยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนที่อยู่ห่างไกล  จัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปัจจุบันกระจายอยู่ในจังหวัดต่างๆ ทุกภูมิภาคของประเทศ จำนวน 12 โรงเรียน ได้แก่ ตรัง นครศรีธรรมราช สตูล เชียงราย พิษณุโลก ลพบุรี ปทุมธานี มุกดาหาร บุรีรัมย์ เลย ชลบุรี และเพชรบุรีฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โทร. 053-225569 ต่อ 210, 081-8854353 , 091-0716215  โทรสาร 053-225524
E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   Website : www.narit.or.th
Facebook : www.facebook.com/NARITpage
Twitter : @N_Earth ,  Instagram : @NongEarthNARIT
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313ผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป