ปส. โฟกัสภาคอีสาน ลงพื้นที่ต่อเนื่องให้ความรู้เรื่องจัดการกากฯรังสีที่ถูกต้อง

พิมพ์

           หลังลงพื้นที่สัมมนาให้ความรู้เรื่องกากกัมมันตรังสีกับผู้รับอนุญาตฯ 14 จ. ภาคเหนือ ณ เชียงใหม่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โฟกัสลงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อเนื่องทันที ณ ขอนแก่น มุ่งเน้นให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตครอบครองและใช้วัสดุกัมมันตรังสี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดการกากกัมมันตรังสีเมื่อเลิกใช้งาน หวังย้ำความมั่นใจให้กับประชาชน
           นายสุพรรณ แสงทอง เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวว่า ภายหลังที่ ปส. ลงพื้นที่ภาคเหนือจัดสัมมนา “การให้ความรู้ในการจัดการกากกัมมันตรังสีและการกำกับดูแลความปลอดภัยที่ถูกต้อง” ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้รับอนุญาตครอบครองและใช้วัสดุกัมมันตรังสี จาก 14 จ.ภาคเหนือ เกิดความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการ รวมถึงขั้นตอนในการดำเนินการจัดการกากกัมมันตรังสี เมื่อมีความประสงค์ที่จะเลิกใช้งานหรือสิ้นสุดการใช้งานวัสดุกัมมันตรังสี ปรากฏว่า มีผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความสนใจในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมาก ปส. จึงโฟกัสพื้นที่จัดต่อเนื่องในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น โดยเชิญผู้รับอนุญาตครอบครองและใช้วัสดุกัมมันตรังสีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 21 จังหวัด เข้าร่วม หวังให้การสัมมนานี้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนในการจัดการกากกัมมันตรังสีอย่างถูกต้องให้ครอบคลุมในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ปส. มีแผนการจัดสัมมนาฯ จำนวน 5 ครั้ง ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้
           นายสุพรรณ ฯ กล่าวว่า ประเทศไทยมีการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีอย่างแพร่หลาย มีการผลิต นำเข้า และครอบครองวัสดุกัมมันตรังสี เพื่อใช้ในกิจการต่างๆ อาทิเช่น การแพทย์ อุตสาหกรรม ศึกษาวิจัย การเกษตรและอื่นๆ ซึ่งวัสดุกัมมันตรังสีเหล่านี้ เมื่อไม่ใช้งานหรือสิ้นสุดการใช้งานแล้ว จะกลายเป็นกากกัมมันตรังสี นอกจากนี้ กากกัมมันตรังสียังเกิดมาจากการรื้อถอนสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และการจัดการอุบัติเหตุทางรังสี  ผู้ที่ได้รับอนุญาตครอบครองและใช้วัสดุกัมมันตรังสีจะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการกากกัมมันตรังสีอย่างถูกต้อง ซึ่ง ปส. ได้ทำการสำรวจปริมาณวัสดุกัมมันตรังสีที่ผู้ได้รับอนุญาตครอบครองและใช้วัสดุกัมมันตรังสีที่ความประสงค์จะเลิกใช้งาน แต่ยังมีคุณสมบัติที่ยังสามารถนำกลับมาใช้งานหรือสามารถปรับสภาพเพื่อนำกลับมาใช้งานใหม่ได้ และจัดทำเป็นทะเบียนวัสดุกัมมันตรังสีที่ไม่ใช้งานแล้ว เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีอย่างคุ้มค่า อีกทั้งช่วยลดการเกิดปริมาณกากกัมมันตรังสีในอนาคตด้วย
 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 02-596-7600 ต่อ 1611ผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์