กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วท.ให้สัมภาษณ์ แนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งและไฟป่า ที่เกิดขึ้นในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รมว.วท.ให้สัมภาษณ์ แนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งและไฟป่า ที่เกิดขึ้นในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พิมพ์ PDF

 

   นายพีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชนเมื่อวันที่ 11 มีนาคม  2557 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้สั่งการของรักษาการนายกรัฐมนตรี ให้คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) บูรณาการฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อสรุปสถานการณ์น้ำ ทั้งในและนอกเขตชลประทาน ทั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องของภาพถ่ายดาวเทียม ที่มีความแม่นยำสูง สามารถระบุถึงพื้นที่ที่เหมาะสมในการเพาะปลูก และได้มีการจัดโซนนิ่งทางการเกษตรและการเพาะปลูกพืชไว้ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.) จะให้ข้อมูลในด้านทรัพยากรน้ำและการเกษตร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการตั้งรับและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) และ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) มีการบูรณาการให้ความร่วมมือในด้านการนำเทคโนโลยี จากการวิจัยพัฒนาไปช่วยบรรเทาปัญหาน้ำเรื่องการอุปโภคบริโภคสำหรับพื้นที่ขาดแคลนน้ำสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชที่สามารถเจริญเติบโตได้ในพื้นที่ที่มีน้ำน้อย โดยมี องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลทุกๆด้านมาเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนเรื่องการป้องกันภัยแล้งและประเมินการใช้น้ำ ในพื้นที่ที่มีปัญหา และให้กรมทรัพยากรน้ำทำการขุดเจาะบาดาลในพื้นที่ที่มีปัญหา

   อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันวางแผนบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการให้ความสำคัญเกี่ยวกับน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นอันดับแรก และจัดการน้ำเพื่อการเกษตร และให้กระทรวงเกษตรฯ ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับเกษตรกร เกี่ยวกับการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่ และจังหวัด โดยเฉพาะ 32 จังหวัด ที่กระทรวงเกษตรฯ ได้คาดการณ์ไว้                              
     ในส่วนของการลดปัญหามลพิษจากหมอกควัน โดยเฉพาะภาคเหนือที่ส่งผลกระทบในด้านการท่องเที่ยว โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ที่เกิดไฟป่าและหมอกควัน เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวช้อง รวมทั้งผู้ที่มีความสนใจสามารถติดตามดูตำแหน่งที่เกิดไฟป่าและการปกคลุมของหมอกควัน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันได้สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (สซ.) จะนำฝุ่นละอองมาตรวจวิเคราะห์ด้วยรังสีแสงซินโครตรอน โดยดูจากลักษณะเฉพาะของฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นเป็นหมอกควันว่าเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการแก้ไขปัญหา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ช่วยในเรื่องของวัสดุต่างๆที่เหลือทิ้ง ที่สามารถนำกลับมาทำเป็นปุ๋ย หรือผลิตเป็นไฟฟ้าชีวมวลได้

 

 

เขียนข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

เผยแพร่โดย   : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์

 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป