กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ปส. ลงพื้นที่ให้ความรู้การจัดการกากกัมมันตรังสีที่ถูกต้องให้

ปส. ลงพื้นที่ให้ความรู้การจัดการกากกัมมันตรังสีที่ถูกต้องให้

พิมพ์ PDF

ให้กับผู้ประกอบการนำร่อง 14 จังหวัด ภาคเหนือ

          สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ลงพื้นที่ภาคเหนือ  จัดสัมมนา เรื่อง “การให้ความรู้ในการจัดการกากกัมมันตรังสีและการกำกับดูแลความปลอดภัยที่ถูกต้อง” ณ จังหวัดเขียงใหม่ มุ่งเน้นให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตครอบครองและใช้วัสดุกัมมันตรังสี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดการกากกัมมันตรังสีเมื่อเลิกใช้งานและการกำกับดูแลความปลอดภัยอย่างถูกต้อง เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้ประชาชน

          นายสุพรรณ แสงทอง เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีอย่างแพร่หลาย มีการผลิต นำเข้า และครอบครองวัสดุกัมมันตรังสี เพื่อใช้ในกิจการต่างๆ อาทิเช่น การแพทย์ อุตสาหกรรม ศึกษาวิจัย การเกษตรและอื่นๆ วัสดุกัมมันตรังสีเหล่านี้เมื่อไม่ใช้งานหรือสิ้นสุดการใช้งานแล้ว จะกลายเป็นกากกัมมันตรังสี นอกจากนี้กากกัมมันตรังสียังเกิดมาจากการรื้อถอนสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และการจัดการอุบัติเหตุทางรังสี  การจัดการกากกัมมันตรังสีเหล่านี้   ผู้ที่ได้รับอนุญาตครอบครองและใช้วัสดุกัมมันตรังสีจะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการกากกัมมันตรังสี ดังนั้น ปส. จึงจัดการสัมมนาดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ผู้ได้รับอนุญาตครอบครองและใช้วัสดุกัมมันตรังสี  ผู้ขอรับบริการจัดการกากกัมมันตรังสี  เกิดความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการ  รวมถึงขั้นตอน ในการดำเนินการจัดการกากกัมมันตรังสี เมื่อมีความประสงค์ที่จะเลิกใช้งานหรือสิ้นสุดการใช้งานวัสดุกัมมันตรังสี

          นายสุพรรณฯ กล่าวต่อไปว่า ในการสัมมนาครั้งนี้  ปส. ได้ทำการสำรวจปริมาณวัสดุกัมมันตรังสีที่ผู้ได้รับอนุญาตครอบครองและใช้วัสดุกัมมันตรังสีที่ความประสงค์จะเลิกใช้งาน แต่ยังมีคุณสมบัติที่ยังสามารถนำกลับมาใช้งานหรือสามารถปรับสภาพเพื่อนำกลับมาใช้งานใหม่ได้ และจัดทำเป็นทะเบียนวัสดุกัมมันตรังสีที่ไม่ใช้งานแล้ว เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีอย่างคุ้มค่า อีกทั้งช่วยลดการเกิดปริมาณกากกัมมันตรังสีในอนาคตด้วย

          การสัมมนาดังกล่าวจะจัดขึ้นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ประกอบการเข้าร่วมจากเขตภาคเหนือ 14 จังหวัด ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น ผู้ประกอบการเข้าร่วมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 21 จังหวัด และจะขยายการสัมมนาให้ครอบคลุมทุกภาคของประเทศภายในเดือนสิงหาคมนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 02-596-7600 ต่อ 1611

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

ผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป