สดร. ดึงเกาหลีใต้ ร่วมสร้างเครือข่ายดาราศาสตร์วิทยุระดับอาเซียน

พิมพ์              สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         จับมือสถาบันดาราศาสตร์และอวกาศเกาหลี จัด “Winter School in Radio Astronomy” ครั้งแรกในไทย ระดมสมองนักดาราศาสตร์วิทยุอาเซียน หวังสร้างเครือข่ายความร่วมมือวิจัยและพัฒนาด้านดาราศาสตร์วิทยุ      ในกลุ่มประเทศอาเซียน 

               รองศาสตราจารย์ บุญรักษา  สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เปิดเผยว่า ในปัจจุบันการศึกษาวิจัยด้านดาราศาสตร์วิทยุของไทยและกลุ่มประเทศอาเซียนยังอยู่ในระยะเริ่มต้น การอบรมฯ ครั้งนี้ได้ระดมนักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกด้านดาราศาสตร์วิทยุทั้งในประเทศไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และกัมพูชา เข้าร่วมอบรม ประมาณ 45 คน เราได้รับความร่วมมือจากนักดาราศาสตร์วิทยุของสถาบันดาราศาสตร์และอวกาศเกาหลี (Korea Astronomy and Space Science Institute : KASI) มาเป็นวิทยากรหลัก ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การศึกษาวิจัยและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านดาราศาสตร์วิทยุ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านดาราศาสตร์วิทยุจากประเทศไทย เยอรมัน นิวซีแลนด์ อังกฤษ นับเป็นการพัฒนากำลังคนด้านดาราศาสตร์วิทยุครั้งแรกในประเทศไทยที่จะรองรับการพัฒนางานวิจัยด้านดาราศาสตร์วิทยุในอนาคต
              ผู้อำนวยการ สดร. กล่าวเพิ่มเติมว่า “ขณะนี้ประเทศไทยยังไม่มีพื้นที่ที่เหมาะสมในการศึกษาวิจัยด้าน       ดาราศาสตร์วิทยุ ปัจจุบัน สดร. ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการวิจัยและพัฒนากล้องโทรทรรศน์วิทยุ      ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 เมตร พร้อมทั้งอยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่ตั้งกล้องโทรทรรศน์วิทยุเพื่อใช้ศึกษาวัตถุท้องฟ้าในช่วงความยาวคลื่นวิทยุที่ต่างๆ กัน เราคาดหวังว่าหลังการอบรมฯ ประเทศไทยจะสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือ     การวิจัยและพัฒนาทางดาราศาสตร์วิทยุทั้งภายในประเทศ และสามารถพัฒนาเป็นเครือข่ายความร่วมมือทาง        ดาราศาสตร์วิทยุระหว่างประเทศอาเซียน และเอเชียตะวันออกต่อไป”
 


               “Winter School in Radio Astronomy” เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สดร. กับ KASI  เกาหลีใต้นับเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางดาราศาสตร์วิทยุเป็นอันดับต้นๆ ของเอเชีย    มีระบบเครือข่ายกล้องโทรทรรศน์ทางไกล VLBI (Very Long Baseline Interferometry) ที่ประกอบด้วยกล้องโทรทรรศน์วิทยุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 21 เมตร จำนวน 3 ชุด ติดตั้งในส่วนต่างๆ ของเกาหลีใต้ มีความละเอียดเทียบเท่ากับกล้องโทรทรรศน์วิทยุขนาด 500 กิโลเมตร เพื่อศึกษาและสังเกตวัตถุท้องฟ้าในช่วงความยาวคลื่นวิทยุที่ความถี่ต่างๆ กัน
  
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โทร. 053-225569 ต่อ 210 , 081-8854353 โทรสาร 053-225524
E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน      Website : www.narit.or.th
Facebook : www.facebook.com/NARITpage
Twitter : @N_Earth ,  Instagram : @NongEarthNARIT
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313
 

 

ผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์