TCELS เตรียมจัดประชุมวิชาการหวังผลักดันงานด้านชีววิทยาศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ที่จ.เชียงใหม่

พิมพ์

     ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า TCELS เตรียมจัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “Roles of Life Sciences in Regional Development” ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมรติลานนา จ.เชียงใหม่ เพื่อระดมความเห็นร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมทั้งเผยแพร่ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ของผู้เข้าร่วม ผลักดันและพัฒนาด้านชีววิทยาศาสตร์ให้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศ ฝรั่งเศส เยอรมนี ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและอภิปรายด้วย

      สำหรับผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ทาง www.tcels.or.th หรือสอบถามได้ที่ 02-6445499 ต่อ 131 เพื่อสำรองที่นั่งฟรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
เผยแพร่ข้อมูลโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
Tags TCELS - เชียงใหม่ - สัมมนา - Roles of Life Sciences in Regional Development
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ก.วิทย์ฯ จัดประชุม ‘คณะทำงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 12/2559’ พร้อมร่วมกันหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา
» TCELS จับมือจังหวัดปราจีนบุรีและโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ผุดเมืองสุขภาพดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม ภายใต้โครงการ เมดิโคโพลิสเวชนคร พร้อมปักหมุดเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ เตรียมขยายผลสู่บ้านพี่เมืองน้องพระตะบองเสียมเรียบปลายปีนี้
» อพวช. ร่วมกับหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมไต้หวันและสหรัฐฯ ชวนเยาวชนไทยสำรวจมลภาวะทางอากาศในรูปแบบวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองเป็นครั้งแรกในประเทศไทย
» เครื่องสำอาง...ไม่ต้องใช้สัตว์ทดลอง
» TCELS เปิดบ้านโชว์สตาร์ทอัพด้านชีววิทยาศาสตร์ พร้อมขยายผลร่วมมือนานาชาติ 14 พฤษภาคม 2559
» สวทช. ก.วิทย์ ร่วมกับ STS Forum และ JETRO จัดงานสัมมนาระดับภูมิภาค “ASEAN – Japan Workshop in Thailand: Innovation, Science, and Technology for Sustainable Development”
» การใช้ดาวเทียมเพื่อติดตามสถาณการณ์ไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่