กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทย์ฯ จับมือ 3 พันธมิตรด้านวิทยาศาสตร์จัดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์” รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557

กระทรวงวิทย์ฯ จับมือ 3 พันธมิตรด้านวิทยาศาสตร์จัดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์” รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557

พิมพ์ PDF

 

    วันนี้ (9 มกราคม 2556) เวลา 09.00 น. ดร.พีระพันธุ์  พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557” เป็นกิจกรรมวันเด็ก เพื่อปั้นนักวิทย์รุ่นจิ๋ว กับ 51 สถานีทดลองทางวิทยาศาสตร์ให้เด็กไทยได้สนุก เรียนรู้ และสัมผัสวิทย์อย่างใกล้ชิด โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-17.00 น. ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระราม 6


     ดร.พีระพันธุ์  พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ตลอด 7 ปี ที่ผ่านมาบนถนนพระราม 6 และ ถนนโยธีแห่งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารวิทยาศาสตร์ของประเทศ ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อง โดย กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงศึกษาธิการ โดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อร่วมกันจัดงานถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้ามาร่วมสนุก และทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ ในการสร้างความตระหนัก สร้างความสนใจและเป็นการจุดประกายความคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่เด็กและเยาวชนไทย ซึ่งในปีนี้ยังคงจัดงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ในปีนี้ องค์การสหประชาชาติประกาศให้เป็นปีแห่งผลึกศาสตร์สากล (International Year of Crystallography) และปีสากลแห่งเกษตรกรรมครอบครัว (International Year of Family Farming) ดังนั้น กิจกรรมบนถนนสายวิทยาศาสตร์ในปีนี้ จึงมุ่งเน้นการเรียนรู้และกิจกรรมการเล่นที่เกี่ยวข้องกับผลึก และ เกษตรกรรม ส่งเสริมให้เยาวชนมีความเข้าใจและเล็งเห็นถึงประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน


     นอกจากนี้ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้ให้คำขวัญวันเด็กประจำปีนี้ว่า “กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทย ให้มั่นคง” ซึ่งหมายถึง เด็กและเยาวชนถือเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาประเทศ เป็นอนาคตที่สำคัญของชาติ จึงควรมีกิจกรรมทั้งภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียนควบคู่กันไป ทั้งความรู้วิชาการ ทักษะ และประสบการณ์ชีวิต เพื่อให้ร่วมกันอยู่ในโรงเรียน ในบ้าน และชุมชนต่างๆ ได้อย่างปกติสุข และต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเอง พ่อแม่ และสังคมส่วนรวม จึงจะถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีความรู้อย่างแท้จริง


     ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ในการจัดงานถนนสายวิทยาศาสตร์ ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรและสื่อมวลชนเป็นอย่างดี การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการจัดกิจกรรมและเผยแพร่การจัดงานไปสู่สาธารณชน ซึ่งมีสถานีทดลองทางวิทยาศาสตร์ เสมือนห้องเรียนเคลื่อนที่มากกว่า 100 กิจกรรมใน 51 สถานีโดยได้รับการตอบรับการเข้าร่วมงานจากเยาวชนและครอบครัวเป็นอย่างดี มีจำนวนผู้เข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 35,000 คนในแต่ละปี และมีระยะเวลาการจัดงานทั้งหมด 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 9-11 มกราคม 2557 ดังนั้น การจัดกิจกรรมในปีที่ 8 นี้ จึงเป็นการตอกย้ำถึงประโยชน์ ความสำคัญ ความสำเร็จและความจำเป็นของถนนสายนี้ที่จะอยู่คู่กับเด็กเยาวชน ครอบครัว และผู้สนใจทุกคนตลอดไป


     ทั้งนี้ ในวันเด็กแห่งชาติ 11 มกราคม 2557 นี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ อพวช. ยังจัดกิจกรรมร่วมฉลองวันเด็กแห่งชาติอีก 2 แห่งที่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลอง 5 ปทุมธานี ตั้งแต่เวลา 09.30-17.00 น. และที่ อาคารจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. จามจุรีสแควร์ สามย่าน ตั้งแต่เวลา 10.30-19.00 น. สื่อมวลชนสามารถขอรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์งานองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คุณชัญญ์ชญา 090-992-2688 คุณสุตานันท์ 089-499-5531 คุณฐาปนี 085-772-9955 คุณสุวรรณา 081-565-5540

 
เขียนข่าวโดย  :  นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์
ภาพข่าวโดย  :  นายพิริยะ  เผ่าพงษา และ นายรัฐพล  หงสไกร
เผยแพร่ข่าวโดย  :  นางสาวชลธิชา  แสงเทียนสุวรรณ 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป