กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน อพวช. เปิดตัวโดมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ พร้อม 3 นิทรรศการใหม่

อพวช. เปิดตัวโดมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ พร้อม 3 นิทรรศการใหม่

พิมพ์ PDF

  

   วันนี้ (7 มกราคม 2557) เวลา 14.00 น. ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “นิทรรศการและโดมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ อพวช.” ระบบดิจิตอล 3 มิติ นิทรรศการใหม่ระบบอัตโนมัติและวิทยาการหุ่นยนต์ และ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นิทรรศการเคลื่อนที่ชุด “Science On The Move” ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

 

       นายพีรพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า โดมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ (Science Dome) และ

      - นิทรรศการระบบอัตโนมัติและวิทยาการหุ่นยนต์

      - นิทรรศการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

      - และกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์สู่ภูมิภาคชุด Science Xpress

      ซึ่งจัดขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. ในวันนี้

    ตามที่ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ รายงานว่า ได้เปิดบริการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ มาครบ 13 ปีแล้ว ต้องขอแสดงความชื่นชม ที่องต์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ อพวช. ได้ทำหน้าที่ในการเผยแพร่ความรู้ สร้างตวามเข้าใจและความตระหนักทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่เยาวชนและประชาชนคนไทยมาอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง และหวังว่า จะดำเนินภารกิจนี้ต่อไปด้วยการสร้างสรรค์วิธีสื่อสารทางวิทยาศาสตร์รูปแบบใหม่ๆ ให้คนไทยได้เรียนรู้และคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ อย่างครอบคลุม ทั่วถึุงยิ่งขึ้น

   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนโยบายที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การสร้างกำลังคน ให้มีความตระหนักด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี โดยเน้นในเรื่องการสื่อสารวิทยาศาสตร์สู่ประชาชน ให้ประชาชนคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะทำให้มีความพร้อม ทั้งองค์ความรู้ และกระบวนการได้มาซึ่งความรู้ ที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการสร้างงาน สร้างเงิน และคุณภาพชีวิตของตน ได้อย่างยั่งยืน ขณะเดียวกัน ก็จะเป็นการป้องกัน แก้ไขปัญหาของส่วนรวม เช่น  ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเทคโนโลยีชั้นสูง และมีมูลค่าสูงควบคู่กันไปด้วย

        การที่ อพวช. ได้พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาสาระ รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการ โดมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์  (Science Dome) และ

      - นิทรรศการระบบอัตโนมัติและวิทยาการหุ่นยนต์

      - นิทรรศการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

      - และกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์สู่ภูมิภาคชุด Science Xpress

       ขึ้นนี้ จึงเป็นวิธีการหนึ่ง ในการส่งเสริมประชาชนให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในหลากหลายสาขาและเชิงลึกยิ่งขึ้น ก่อให้พัฒนาการคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ และกระจายโอกาสการเรียนรู้และการสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดังกล่าวแล้ว

        นายสาคร  ชนะไพทูรย์  กล่าวว่า  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มีภารกิจหลักในการเผยแพร่สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่คนไทย ทุกเพศ ทุกวัย และทุกพื้นที่ ในโอกาสที่ “พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์” ได้เปิดให้บริการแก่สังคมไทยมากว่า 13 ปี จึงได้พัฒนาและจัดสร้างนิทรรศการถาวรขึ้นใหม่รวม 3 รายการ ได้แก่
        1. โดมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ (Science Dome) หรือ ท้องฟ้าจำลอง มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโดม 13 เมตร ขนาดบรรจุ 96 ที่นั่ง ฉายภาพยนตร์ด้วยเครื่องฉายดาวแบบดิจิตอลเลนส์เดียว ผ่านเลนส์ตาปลา (Fish Eye) ไปยังจอโดมโค้งเหมือนรูปท้องฟ้าที่เรียกว่า Full Dome ปัจจุบันฉายภาพยนตร์ 3 เรื่อง วันละ 5 รอบ ได้แก่ กำเนิดระบบสุริยะ บันทึกการเดินทางสู่โลก และ 3,000 ปี
          2. นิทรรศการระบบอัตโนมัติและวิทยาการหุ่นยนต์ เป็นนิทรรศการถาวรจัดแสดง ณ ชั้น 5 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ มีขนาดพื้นที่ประมาณ 500 ตารางเมตร ผู้ชมจะได้เรียนรู้ หลักพื้นฐานของระบบอัตโนมัติและวิทยาการหุ่นยนต์ การเชื่อมโยงของวิทยาศาสตร์หลากหลายสาขา และการประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตประจำวัน
        3. นิทรรศการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นนิทรรศการถาวรจัดแสดง ณ ชั้น 4 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ มีขนาดพื้นที่ประมาณ 200 ตารางเมตร ผู้ชมจะได้เรียนรู้กลไกและหลักการของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลกระทบที่เกิดขึ้น แนวทางในการลดผลกระทบและการแก้ไขปัญหารวมทั้งการสร้างความตระหนักด้านการ รักษาสิ่งแวดล้อม

         
          นอกจากนี้ คาราวานวิทยาศาสตร์ชุดใหม่สายด่วน ที่เรียกว่า Science Express เป็นชุดรถสามคันประกอบด้วย เทรลเลอร์หนึ่งคัน และหกล้อ 2 คัน ที่สามารถเข้าถึงพื้นที่ให้บริการได้อย่างสะดวกด้วยขนาดเล็กกะทัดรัด และสะดวกในการขนย้ายและติดตั้ง พื้นที่จัดแสดง 200 – 400 ตารางเมตร ที่สามารถรองรับนักเรียนเข้าชมได้ประมาณครั้งละ 250 คน ประกอบด้วยชิ้นงานนิทรรศการ Hand on จากศูนย์วิทยาศาสตร์ Questacon ประเทศออสเตรเลียเป็นสื่อในการเรียนรู้ ในโอกาสนี้ บริษัทเอาโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนในการดำเนินงาน ทั้งโดมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ และ รถคาราวานวิทยาศาสตร์
      ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดการเข้าชมเพิ่มเติมได้ที่ กองการตลาดและบริการ สำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด อพวช. โทร. 02-577-9999 ต่อ 2101 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nsm.or.th
 


 

เขียนข่าวโดย : นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์
ภาพข่าวและวิดีโอโดย :  นายพิริยะ  เผ่าพงษา และ นายรัฐพล  หงสไกร
เผยแพร่ข่าวโดย :  นางสาวชลธิชา  แสงเทียนสุวรรณ
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป