กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระ ทรวงวิทย์ฯ จัดทัพนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน บูรณาการ จ.มหาสารคาม

กระ ทรวงวิทย์ฯ จัดทัพนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน บูรณาการ จ.มหาสารคาม

พิมพ์ PDF

 

      ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปิดขบวนสัญจรที่จังหวัดมหาสารคาม หลังนำทัพบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) สู่ชุมชน ย้ำเดินหน้าสร้างความตระหนักทางวิทยาศาสตร์แก่เยาวชน พร้อมสนับสนุนศักยภาพทางท้องถิ่น เน้นขับเคลื่อนทางยุทธศาสตร์ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต สินค้า และบริการ โดยมี นายอดุล จันทนปุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมงาน เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556

 

       ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนผดุงนารี จ.มหาสารคาม ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่จังหวัด ชุมชนและท้องถิ่น ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก และได้กล่าวถึงงานหลักของกระทรวงวิทย์ฯ ว่าเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  เพื่อสร้างปัญญาในสังคม  สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน และมีภารกิจหนึ่งในการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ สร้างคนดีและคนเก่งในทุกระดับรวมทั้งสร้างความตระหนักทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้แพร่หลายและเป็นที่ยอมรับกับทุกภาคส่วนของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายรัฐบาลที่เห็นความสำคัญกับการพัฒนาประเทศในเชิง พื้นที่และการศึกษาทุกระดับ โดย “ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง” และในการพัฒนาการศึกษาจะเน้นปรัชญา “ความเท่าเทียม” ตลอดจนการนำเทคโนโลยีมาใช้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพสำหรับเยาวชน ทุกคน – ทุกพื้นที่ อันจะส่งผลให้เยาวชนของ ชาติเติบโตเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขในอนาคตต่อไป

 

       สำหรับกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์นั้นเป็นกิจกรรมที่นำองค์ความรู้ – กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาถ่ายทอดให้กับครู อาจารย์และนักเรียนทุกคน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่คนส่วนมากเห็นว่า เป็นเรื่องยากและอยู่ไกลตัว แต่เชื่อว่าหลังจากได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้แล้ว จะเห็นว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัว สัมผัสได้ในชีวิตประจำวันและเรียนรู้ได้ด้วยวิธีการง่ายๆ นอกจากนี้ กระทรวงวิทย์ฯ ได้นำนิทรรศการผลงานเด่นของ 16 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมาร่วมแสดง เพื่อนำองค์ความรู้ด้าน วทน. สู่ชุมชนและประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม


 

ข้อมูลจาก     : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
เผยแพร่ข่าว  : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
ถ่ายภาพ : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์ และนายพิริยะ เผ่าพงษา
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 02 333 3700 ต่อ 3728 - 3732
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป