กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กลุ่มคลัสเตอร์ประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่สัญจร ประชุม ดูงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มคลัสเตอร์ประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่สัญจร ประชุม ดูงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ จังหวัดเชียงใหม่

พิมพ์ PDF

 

    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรม ประชุมคลัสเตอร์ประชาสัมพันธ์สัญจร  ดูงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชมนิทรรศการ และรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับ “หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ก้าวกระโดดของวงการดาราศาสตร์ไทยในเวทีโลก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ณ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งขาติ (องค์การมหาชน) (สดร.)  จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2556 ในการรับฟังการบรรยายดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการ สดร. มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ที่ตั้งอยู่ ณ บริเวณสถานีทวนสัญญาณทีโอที อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนนท์ กม. ๔๔.๔ อำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่  พิกัด ๑๘° ๓๔’ ๒๑’’ N และ ๖๘° ๒๙’ ๐๗’’E   สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ๒,๔๕๗ เมตร มีทัศนวิสัยทางดาราศาสตร์ที่เหมาะสมต่อการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ อยู่สูงจากระดับฟ้าหลัว มีสภาพอากาศปลอดโปร่งสามารถสังเกตการณ์ท้องฟ้าได้เฉลี่ยมากกว่า ๒๐๐  คืนต่อปี รวมทั้งยังปราศจากแสงจากเมืองใหญ่รบกวน ประกอบด้วยอาคารหลัก ๒ หลัง คือ อาคารหอดูดาว และอาคารควบคุม มีพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น ๕๐๑.๓ ตารางเมตร เป็นอาคารหอดูดาว ๕๐.๓๐ ตารางเมตร และอาคารควบคุม ๔๕๑ ตารางเมตร อาคารหอดูดาวเป็นอาคารที่ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒.๔ เมตร ซึ่งเป็นกล้องโทรทรรศน์หลักของหอดูดาวฯ  มีลักษณะเป็นอาคารทรงกระบอก ฝังฐานรากลึก ๒๑ เมตร ผนังอาคารเป็นผนัง     วงแหวน (Ring Wall) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๘.๔ เมตร ส่วนบนติดตั้งโดม (Dome) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๙ เมตร สูง ๕.๕ เมตร ความสูงรวมทั้งหมดประมาณ ๑๙ เมตร

   
     
     

 

        นอกจากนี้ กลุ่มคลัสเตอร์ประชาสัมพันธ์ได้เรียนรู้เรื่องดาวต่างๆ ณ จุดสูงสุดยอดดอยอินทนน และ ได้เข้าเยี่ยมชม อาคารหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ที่นับเป็นห้องปฏิบัติการหลักทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย หอดูดาวแห่งชาติระดับมาตรฐานโลกแห่งนี้เป็นศูนย์กลางการวิจัยและวิชาการทาง ดาราศาสตร์ที่ก่อให้เกิดความร่วมมือกับเครือข่ายดาราศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ สามารถเชื่อมโยงกับหอดูดาวในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก เพื่อปฏิบัติการด้านการวิจัยและพัฒนาร่วมกับนานาประเทศในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางดาราศาสตร์ ที่เป็นส่วนผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการศึกษาด้านดาราศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศสู่มาตรฐานสากล

 


      ทั้งนี้ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเชียงแสน โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน เชียงใหม่ กลุ่มคลัสเตอร์ประชาสัมพันธ์ได้ร่วมกันประชุมคลัสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ ทีมงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะผู้บริหาร วท. โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นิรุตติ คุณวัฒน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ เป็นประธาน สาระสำคัญของการประชุมดังกล่าวได้มีการสรุปผลงานการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ผ่านมาทั้งหมด และ ได้ร่วมกันหารือเกี่ยวกับอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

 


   
เขียนข่าวโดย : นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์
ภาพข่าวโดย : นายรัฐพล  หงสไกร
เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ก.วิทย์ฯ จัด “กิจกรรมวิเทศสัญจร ครั้งที่ 4” เสริมสร้างการดำเนินงานด้านต่างประเทศ
» อพวช. ร่วมกับหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมไต้หวันและสหรัฐฯ ชวนเยาวชนไทยสำรวจมลภาวะทางอากาศในรูปแบบวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองเป็นครั้งแรกในประเทศไทย
» สวทช. ก.วิทย์ ร่วมกับ STS Forum และ JETRO จัดงานสัมมนาระดับภูมิภาค “ASEAN – Japan Workshop in Thailand: Innovation, Science, and Technology for Sustainable Development”
» การใช้ดาวเทียมเพื่อติดตามสถาณการณ์ไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่
» ระดมสมอง: ทิศทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ สปป.ลาว
» พิธีวางศิลาฤกษ์หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา Ch7
» สดร.โชว์ความก้าวหน้าดาราศาสตร์ไทย วันวสันตวิษุวัต 19 มีนาคม 2559
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป