กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทย์ฯ จัดทัพนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน บูรณาการ จ.พิษณุโลก

กระทรวงวิทย์ฯ จัดทัพนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน บูรณาการ จ.พิษณุโลก

พิมพ์ PDF

   

    

       วันนี้ 6 ธันวาคม 2556 ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) สู่ชุมชน เดินหน้าสร้างความตระหนักทางวิทยาศาสตร์แก่เยาวชน พร้อมสนับสนุนศักยภาพทางท้องถิ่น เน้นขับเคลื่อนทางยุทธศาสตร์ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต สินค้า และบริการ โดยมี นายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมงาน

 

       ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่จังหวัด ชุมชนและท้องถิ่น ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก และได้กล่าวถึงงานหลักของกระทรวงวิทย์ฯ ว่าเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  เพื่อสร้างปัญญาในสังคม  สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน และมีภารกิจหนึ่งในการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ สร้างคนดีและคนเก่งในทุกระดับรวมทั้งสร้างความตระหนักทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้แพร่หลายและเป็นที่ยอมรับกับทุกภาคส่วนของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายรัฐบาลที่เห็นความสำคัญกับการพัฒนาประเทศในเชิงพื้นที่และการศึกษาทุกระดับ โดย “ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง” และในการพัฒนาการศึกษาจะเน้นปรัชญา “ความเท่าเทียม” ตลอดจนการนำเทคโนโลยีมาใช้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพสำหรับเยาวชนทุกคน – ทุกพื้นที่ อันจะส่งผลให้เยาวชนของชาติเติบโตเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขในอนาคตต่อไป

 

       สำหรับกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์นั้นเป็นกิจกรรมที่นำองค์ความรู้ – กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาถ่ายทอดให้กับครู อาจารย์และนักเรียนทุกคน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่คนส่วนมากเห็นว่าเป็นเรื่องยากและอยู่ไกลตัว แต่เชื่อว่าหลังจากได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้แล้ว จะเห็นว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัว สัมผัสได้ในชีวิตประจำวันและเรียนรู้ได้ด้วยวิธีการง่ายๆ นอกจากนี้ กระทรวงวิทย์ฯ ได้นำนิทรรศการผลงานเด่นของ 16 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมาร่วมแสดง เพื่อนำองค์ความรู้ด้าน วทน. สู่ชุมชนและประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก

 

       กิจกรรมอื่นๆ ภายใต้การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่จังหวัดชุมชนและท้องถิ่น ยังประกอบด้วยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อร่วมวางกรอบนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงวิทย์ฯ  ตลอดจนแนวทางการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี หรือองค์ความรู้ด้าน วทน. ที่จังหวัดต้องการสนับสนุน โดยมีสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เป็นผู้ดำเนินการหลัก กิจกรรม Science Training ซึ่งจะเป็นการบรรยาย การอบรม การถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อาทิ การอบรมผลิตน้ำกล้วยหอม การอบรมผลิตผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง การอบรมผลิตน้ำข้าวกล้องงอก การอบรมการเพาะเห็ดและการแปรรูปเห็ด การอบรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ และการอบรมการขยายพันธุ์ผักหวานป่าและต้นชมจันทร์ เป็นต้น อันเป็นองค์ความรู้อีกรูปแบบหนึ่งที่จะถ่ายทอดให้กับกลุ่มเกษตรใน จ.พิษณุโลก ซึ่งมีสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็นผู้ให้การสนับสนุนองค์ความรู้ฯ ดังกล่าว ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมท็อปแลนด์

 

       ดร.พีรพันธุ์ ได้กล่าวทิ้งท้ายและขอขอบคุณคณะทำงานทุกฝ่ายที่ได้ทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับเยาวชนในครั้งนี้ โดยเฉพาะโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเป็นผู้ประสานงานหลักและให้การสนับสนุนพื้นที่การจัดกิจกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ที่สนับสนุนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรม Science Training รวมทั้งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ และขอเชิญชวนชาวจังหวัดพิษณุโลกมาเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ภายใต้การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่จังหวัด ชุมชนและท้องถิ่นครั้งนี้ด้วย


 

ข้อมูลจาก     : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

เผยแพร่ข่าว  : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ,นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

ถ่ายภาพ : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์ และนายพิริยะ เผ่าพงษา
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 02 333 3700 ต่อ 3728 - 3732 - See more at: http://www.most.go.th/main/index.php/organization-news/3216-2013-11-11-07-31-45.html#sthash.LCspdZAh.dpuf

ถ่ายภาพโดย : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์,นายพิริยะ เผ่าพงษา

ถ่ายภาพ : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์ และนายพิริยะ เผ่าพงษา
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 02 333 3700 ต่อ 3728 - 3732 - See more at: http://www.most.go.th/main/index.php/organization-news/3216-2013-11-11-07-31-45.html#sthash.LCspdZAh.dpuf
ถ่ายภาพ : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์ และนายพิริยะ เผ่าพงษา
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 02 333 3700 ต่อ 3728 - 3732 - See more at: http://www.most.go.th/main/index.php/organization-news/3216-2013-11-11-07-31-45.html#sthash.LCspdZAh.dpuf

 

กลุ่ม งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 02 333 3700 ต่อ 3728 - 3732 - See more at: http://www.most.go.th/main/index.php/organization-news/3216-2013-11-11-07-31-45.html#sthash.LCspdZAh.dpuf


 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป