กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทย์ จัดทัพหน่วยงาน นำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสู่ชุมชน บูรณาการพื้นที่ 4 จังหวัด

ก.วิทย์ จัดทัพหน่วยงาน นำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสู่ชุมชน บูรณาการพื้นที่ 4 จังหวัด

พิมพ์ PDF

       วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้ การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่จังหวัด ชุมชนและท้องถิ่น  ที่ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับจังหวัดสระบุรี พร้อมกับนำทีมหน่วยงานในสังกัด วท. ระดมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) สนับสนุนศักยภาพของท้องถิ่น เน้นขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต ประเดิมพื้นที่ จ.สระบุรี เป็นที่แรก ในวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2556

     ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวถึงภารกิจหลักของหน่วยงานว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างปัญญาในสังคม สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน และมีอีกภารกิจหนึ่งในการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ สร้างคนดีและคนเก่งในทุกระดับ รวมทั้งสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้แพร่หลายและเป็นที่ยอมรับกับทุกภาคส่วนของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายรัฐบาลที่เห็นความสำคัญกับการพัฒนาประเทศในเชิงพื้นที่และการศึกษาทุกระดับโดยยึดนักเรียนเป็นศูย์กลาง และในการพัฒนาการศึกษาจะเน้นปรัชญา ความเท่าเทียม ตลอดจนการนำเทคโนโลยีมาใช้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพสำหรับเยาวชนทุกคนทุกพื้นที่ อันจะส่งผลให้เยาวชนของชาติเติบโตเป็นคนดี คนเก่ง และความสุขในอนาคตต่อไป

     สำหรับกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์นั้นเป็นกิจกรรมที่นำองค์ความรู้ กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาถ่ายทอดให้กับครู อาจารย์ และนักเรียนทุกคน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่คนส่วนมากเห็นว่าเป็นเรื่องยากและอยู่ไกลตัว แต่เชื่อว่าหลังจากได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้แล้ว จะเห็นว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัว สัมผัสได้ในชีวิตประจำวันและเรียนรู้ได้ด้วยวิธีการง่ายๆ นอกจากนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำนิทรรศการผลงานเด่นของ 16 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมาร่วมแสดง เพื่อนำองค์ความรู้ด้าน วทน. สู่ชุมชนและประชาชนในจังหวัดสระบุรี

      กิจกรรมอื่นๆ ภายใต้การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่จังหวัด ชุมชนและท้องถิ่น ยังประกอบด้วย 1) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อร่วมวางกรอบนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงวิทย์ ตลอดจนแนวทางการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี หรือองค์ความรู้ด้าน วทน. ที่จังหวัดต้องการการสนับสนุน  โดยมีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เป็นผู้ดำเนินงานหลัก 2) กิจกรรม Science Training ซึ่งจะการบรรยายและอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม อันเป็นองค์ความรู้อีกรูปแบบหนึ่งที่จะถ่ายทอดให้กับกลุ่มเกษตรกรใน จ.สระบุรี ซึ่งมีสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็นผู้ให้การสนับสนุนองค์ความรู้ฯ ดังกล่าว

       ดร.อัจฉรา ได้กล่าวทิ้งท้ายขอขอบคุณคณะทำงานทุกฝ่ายที่ได้ทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับเยาวชน โดยเฉพาะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี ซึ่งเป็นผู้ประสานงานหลักและให้การสนับสนุนพื้นที่การจัดกิจกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่สนับสนุนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรม Science Training รวมทั้งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ ในครั้งนี้

  

เผยแพร่ข่าวและถ่ายภาพ : นางสาวพจนพร แสงสว่าง

วิดีโอ : นายรัฐพล หงสไกร

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร. 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834  E-Mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป