กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน สวทช. มอบทุนนักวิจัยแกนนำ 40 ล้าน ให้นักวิทย์ ฯ วิจัยโรคบ่มเพาะเชื้อที่เกิดจากแมลง และนวัตกรรมฯแลกเปลี่ยนความร้อนในอนาค

สวทช. มอบทุนนักวิจัยแกนนำ 40 ล้าน ให้นักวิทย์ ฯ วิจัยโรคบ่มเพาะเชื้อที่เกิดจากแมลง และนวัตกรรมฯแลกเปลี่ยนความร้อนในอนาค

พิมพ์ PDF

 สวทช. มอบทุนนักวิจัยแกนนำ  40 ล้าน ให้นักวิทย์ ฯ วิจัยโรคบ่มเพาะเชื้อที่เกิดจากแมลง และนวัตกรรมสำหรับอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนในอนาคต เพื่อส่งเสริมให้ผลิตผลงานวิจัยที่มี ศักยภาพของประเทศ

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช. ) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศผลผู้ได้รับทุนนักวิจัยแกนนำ มูลค่าทุนละ  20 ล้าน 2 ทุน ให้กับนักวิทยาศาสตร์ ศ.นพ. ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการ “ บทบาทของสัตว์ แมลง ในการก่อโรค กลไกเชื้อและการรักษา " และ ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โครงการ “ การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนเชิงนวัตกรรมสำหรับอุปกรณ์แลกเปลี่ยน ความร้อนในอนาคต” โดยในงานดังกล่าว ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช. ร่วมเป็นประธานกับ ศ.นสพ.ดร.มงลคล เตชะกำพุ รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรศ.ดร. สุวิทย์ เตีย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพิธีการลงนามสัญญารับทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี  2556 เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตผลงานวิจัยที่มี ศักยภาพของประเทศ
 
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช. ) กล่าวว่า 
ปัจจุบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์มากยิ่งขึ้น  ดังนั้นการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย เพื่อให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ใหม่ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งสวทช. ได้เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2556 และสำนักงานฯได้รับข้อเสนอโครงการ จากนักวิจัยชั้นนำและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ จากหลากหลายสถาบันทั่วประเทศ จำนวน 17 โครงการ ซึ่งทุกโครงการได้ผ่านการพิจารณา จากทั้งผู้เชี่ยวชาญในสาขา และคณะกรรมการทุนนักวิจัยแกนนำ  
 
โดยมีเกณฑ์ พิจารณาคัดเลือก จากคุณสมบัติของหัวหน้าโครงการ และศักยภาพที่จะนำทีมวิจัยให้บรรลุจุดมุ่งหมาย ทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มวิจัย การพัฒนากำลังคน รวมไปถึงมีศักยภาพในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านวิชาการ เข้ากับภาคการผลิตและบริการ โดยสามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีสามารถนำไปพัฒนาต่อยอด จนมีศักยภาพเพียงพอที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณประโยชน์ หรือเชิงพาณิชย์ได้  
 
และได้ผลมติ การพิจารณาของคณะกรรมการทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2556 คณะกรรมการมีมติเห็นสมควรมอบทุนดังกล่าว แก่ นักวิจัยแกนนำของประเทศ 2 ท่าน ได้แก่ ศ.นพ. ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากโครงการวิจัย เรื่อง “บทบาทของสัตว์ แมลง ในการก่อโรค กลไกเชื้อและการรักษา” ซึ่ง ศ.ดร. ธีระวัฒน์ ฯ เป็นนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องโรคทางด้านสมองของประเทศไทย มีผลงานวิจัยที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ และยังดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลกด้าน ค้นคว้าและอบรมโรคติดเชื้อไวรัสสัตว์สู่คน และศูนย์ปฏิบัติการโรคทางสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โครงการโรคติดเชื้อจากสัตว์และแมลงนี้ เป็นการศึกษาความหลากหลายของเชื้อ การพัฒนาและสร้างแบบจำลองการทำนายการเกิดโรคระบาด การพัฒนาวิธีการวินิจฉัยโรคและระบบเฝ้าระวังโรคเชื้อไวรัส  การศึกษากลไกของไวรัสพิษสุนัขบ้าและพัฒนาวิธีการป้องกัน โครงการทั้งหมดจะเพิ่มความตระหนักในวงการแพทย์ในโรคที่มาจากสัตว์ สู่คน  ทำให้การวิเคราะห์ สาเหตุทำได้ด้วยวิธีการที่ง่ายๆใช้ได้ทั่วไป และเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการรวบรวมพฤติกรรมสัตว์ในการ เคลื่อนย้ายถิ่นฐาน ความสามารถอันหลากหลายของแมลงในการเพาะบ่มเชื้อต่างๆ และกระบวนการของไวรัสที่ทำให้โรคมีความรุนแรงในระดับต่างๆ
ผู้ได้รับ ทุนฯ ท่านที่สอง ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จากโครงการวิจัยเรื่อง “การ เพิ่มการถ่ายเทความร้อนเชิงนวัตกรรมสำหรับอุปกรณ์แลกเปลี่ยน ความร้อนในอนาคต” โดย ศ.ดร. สมชาย ฯ เป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีผลงานวิจัยดีเด่นด้านการออกแบบและการสร้าง อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน ผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมในภาคอุตสาหกรรม โดยนำผลงานวิจัยไปประยุกต์พัฒนาผลิตภัณฑ์อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความ ร้อนเพื่อการส่งออกให้แก่บริษัทต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ โครงการที่ได้รับทุนนี้ ศ.ดร.สมชาย วงษ์วิเศษ จะพัฒนาและประดิษฐ์อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนรูปแบบต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนเพิ่มยิ่งขึ้น และศึกษาการไหลของของไหลนาโน (Nanofluids) เพื่อใช้ในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนขนาดเล็ก ซึ่งผลงานดังกล่าวจะเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ของการออกแบบและ ปรับปรุงอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนประเภทต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อออกแบบและผลิตอุปกรณ์แลกเปลี่ยน ความร้อนในภาคอุตสาหกรรมต่อไป 
 
อย่าง ไรก็ตาม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  จะให้ความสำคัญและเล็งเห็นถึง ความจำเป็นในการสนับสนุนให้นักวิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพของประเทศ ได้มีโอกาสดำเนินงานวิจัยได้อย่างราบรื่น รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ที่ผ่านมาได้จัดให้มีโครงการทุนนักวิจัยแกนนำ ตั้งแต่ ปี 2552 โดยครอบคลุม   4 เทคโนโลยีหลัก และสอดคล้องกับนโยบายวิทยาศาสตร์ของประเทศและคลัสเตอร์โปรแกรมหลักของด้าน เกษตรและอาหาร พลังงานสิ่งแวดล้อม สุขภาพการแพทย์ ทรัพยากร ชุมชนชนบทและผู้ด้อยโอกาส 
 
โครงการ ทุนนักวิจัยแกนนำนี้  ส่งเสริมให้เกิดการสร้าง สรรค์ นักวิจัยที่มีความสามารถสูงให้เป็นแกนนำให้กับวงการวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีของประเทศ อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตผลงานวิจัย อันจะนำไปสู่การยื่นจดสิทธิบัตร การผลิตผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ที่มีศักยภาพต่อการแก้ปัญหาให้กับภาคอุตสาหกรรมการผลิต และภาคสังคม และเพื่อเป็นแกนหลักในการผลิตบุคลากรวิจัยสู่วงการวิชาการอย่างต่อ เนื่อง
 
โดย ได้ให้การสนับสนุนทุนนักวิจัยแกนนำตั้งแต่ปี 2552-2556 ไปแล้ว ทั้งสิ้น       7 โครงการ ผลจากการดำเนินงานของโครงการแต่ละโครงการมีผลการดำเนินงานที่ดี เยี่ยม สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพในระดับสูง ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 5 ต้นแบบ อาทิ ชุดตรวจคัดกรองพาหะธาลัสซีเมีย ชุดน้ำยาเพื่อตรวจคัดกรองพาหะฮีโมโกลบินอี ข้าวกึ่งสำเร็จรูป ข้าวกล้องงอก ข้าวเคลือบ และผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติมากกว่า 200 เรื่อง สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 9 เรื่อง ผลิตบุคลากรใน ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และหลังปริญญาเอก รวม      196 คน อีกทั้งยังมีการนำผลงานวิจัยไป เผยแพร่ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะแล้ว
 
ผู้ส่งข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ท่านผู้สนใจสามารถ ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 564 7000  ต่อ  1091 , 1162 , 1465  , 1467  , 1468 , 1182 คุณสรินยา ( 081-988-6614 ) ชนานันท์ ( 081 6396122 ) , ชัชวาลย์ ( 083 032-5145 ) กัณวีย์ ( 081-6256673 ) จนท.ประชาสัมพันธ์/สวทช. โทรศัพท์ 02 –564 -7000 ต่อ  1091 , 1467 , 1468 , 1465

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป