กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน การประชุมวิชาการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2556 : Geoinfotech 2013

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2556 : Geoinfotech 2013

พิมพ์ PDF

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ. (GISTDA) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดยมีภารกิจหลักในการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศของประเทศไทย สทอภ. ร่วมกับสมาคมวิชาชีพจัดประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเป็นประจำทุกปี ในปี 2556 นี้ สทอภ. และสมาคมวิชาชีพ ได้แก่ กรมแผนที่ทหาร สมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกล และสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย สมาคมการสำรวจและการแผนที่ สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย สมาคมการแผนที่แห่งประเทศไทย และสมาคมระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะไทย กำหนดจัดประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2556 : geoinfotech 2013 ในระหว่างวันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2556 ณ อิมแพ็ค คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม ได้รับทราบความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตและนักศึกษาจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย รวมถึงการนำเสนอ และเผยแพร่โครงงานวิจัยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระดับเยาวชน
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งสะสมประสบการณ์เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในสาขาต่างๆ ในระดับชาติและนานาชาติ
4. เพื่อส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น
 
เป้าหมาย
ผลักดันให้มีการนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนได้เรียนรู้ เข้าใจเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและ สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชน ประมาณ 800 คน
 
กิจกรรม
1. การบรรยายพิเศษ โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
2. การนำเสนอบทความทางวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยนักวิชาการ นักวิจัย นิสิตและนักศึกษา
3. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการท้องถิ่น
4. การแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ "GISTDA – GIS Applications Contest : G-CON"
5. การบรรยายและนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ
6. จัดนิทรรศการทั้งภาครัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษา
7. การเยี่ยมชมนิทรรศการจากสถาบันการศึกษา
                                                                                                                                                                                       
ที่มา : http://geoinfotech.gistda.or.th/index.php
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป