กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วท. เยี่ยมชมสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชและสถานีวิจัยลำตะคอง จ.นครราชสีมา

รมว.วท. เยี่ยมชมสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชและสถานีวิจัยลำตะคอง จ.นครราชสีมา

พิมพ์ PDF

 

   ดร. พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะผู้บริหาร และสื่อมวลชนเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช แหล่งสงวนชีวมณฑลของโลก และสถานีวิจัยลำตะคอง แหล่งวิจัยพัฒนาและศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยี จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยมี นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้ว่าการ วว. พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน วว. ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิการยน 2556

 

       (ช่วงเช้า) ดร. พีรพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ซึ่งเป็นสถานีวิจัยที่มีความสำคัญด้านวิจัยและพัฒนา ดังนี้ 1.เป็นสถานที่เพื่อการวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยาป่าเขตร้อน (ป่าดิบแล้งและป่าเต็งรัง) 2.เป็นห้องปฏิบัติการธรรมชาติสำหรับนักเรียน นักศึกษา เรียนรู้และศึกษาธรรมชาติของป่าไม้และสิ่งมีชีวิตในเขตสถานีฯ 3.เป็นแหล่งสงวนชีวมณฑลแห่งหนึ่งของโลก ทำหน้าที่ดำเนินการอนุรักษ์พัฒนาและการสนับสนุนการศึกษาวิจัย ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายนานาชาติทั่วโลก 4.เป็นสถานที่ศึกษาธรรมชาติและพักผ่อนหย่อนใจทางด้านธรรมชาติของป่าดิบแล้งและป่าเต็งรัง พรรณพืชและพันธุ์สัตว์นานาชนิด และ 5.เป็นศูนย์การประชุมและสัมมนา

 

       สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชหรือแหล่งสงวนชีวมณฑลสะแกราชก่อตั้งมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2510 โดยมีภารกิจการวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา จนถึงขณะนี้มีผลงานวิจัยในพื้นที่แห่งนี้มากกว่า 200 เรื่องขณะเดียวกัน ในปี พ.ศ. 2519 สถานีฯ สะแกราชได้รับการรับรองจาก UNESCO ภายใต้โครงการ MAB (Man and Biosphere Program) ให้เป็นแหล่งสงวนชีวมณฑลแห่งหนึ่งของโลกซึ่งเป็นแห่งแรก ของประเทศไทย และเป็น 1 ใน 7 แห่งของเอเชียในขณะนั้น ขณะนี้แหล่งสงวนชีวมณฑลมีจำนวน  529  แห่ง ใน  105  ประเทศ  จากความสำคัญของพื้นที่และมีผลงานวิจัยจำนวนมากซึ่งกระจัดกระจายกันอยู่ ทำให้การรวบรวมและจัดระบบฐานข้อมูลของผลงานวิจัยและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องของแหล่ง สงวนชีวมณฑลสะแกราช เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพื่อนำความรู้ต่างๆ  ดังกล่าว ถ่ายทอดสู่สังคม ทั้ง นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป และเป็นข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนการ วิจัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งเป็นข้อมูลที่จะใช้ในการแลกเปลี่ยนระหว่างแหล่งสงวน ชีวมณฑลแห่งอื่นๆ ทั่วโลก

 

       (ช่วงบ่าย) ดร. พีรพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถานีวิจัยลำตะคอง ซึ่งเป็นแหล่งวิจัย พัฒนา และศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีของ วว. เพื่อการแก้ไขปัญหาวิกฤตเทคโนโลยีและรองรับความต้องการของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนั้นยังให้บริการสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกในการประชุม/ฝึกอบรม และสัมมนาให้แก่หน่วยงานภาครัฐ มูลนิธิ บริษัท สมาคมและเอกชนทั่วไปด้วย

 

       สถานีวิจัยลำตะคอง เป็นที่ตั้งของ “สวนสมุนไพร วว. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ซึ่ง วว. จัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2542 มีพื้นที่จำนวน 25 ไร่ สภาพทั่วไปภายในพื้นที่สวนสมถนไพรประกอบด้วยสมุนไพรกว่า 300 ชนิด นอกจากนั้นภายในพื้นที่สวนสมุนไพรแห่งนี้ยังประกอบด้วย “พิพิธภัณฑ์พืชสมุนไพร” จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งจัดแสดงนิทรรศการวิวัฒนาการการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย โดยได้รวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพรที่มีคุณสมบัติในทางเภสัชกรรมและป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชและสัตว์ จัดแบ่งออกเป็นกลุ่มตามคุณสมบัติทางเภสัชกรรม


 

เผยแพร่ข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
ถ่ายภาพ : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์ และนายพิริยะ เผ่าพงษา
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 02 333 3700 ต่อ 3728 - 3732

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป