กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน พีรพันธุ์ โว! ไทยพร้อมดันงานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรมด้วย "แสงซินโครตรอน" ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

พีรพันธุ์ โว! ไทยพร้อมดันงานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรมด้วย "แสงซินโครตรอน" ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

พิมพ์ PDF

 

รมว.วท. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ชี้เป็นเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ขั้นสูง ยกให้เป็น “ห้องปฏิบัติการวิจัยกลางแห่งชาติ” ที่มีเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน หวังสร้างองค์ความรู้ทางด้านแสงซินโครตรอน พร้อมทั้งส่งเสริมงานวิจัยด้านต่างๆ อาทิ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข การเกษตร รวมถึงการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ

 

       ดร. พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 8 พฤศจิการยน 2556 ณ อาคารสิรินธรวิชโชทัย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน โดยมี ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร. สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน คณะผู้บริหารและนักวิจัย ให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแสงสยาม ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการวิจัยแสงซินโครตรอนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

 

       ดร. พีรพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า ถือเป็นครั้งแรกที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแสงสยาม ซึ่งเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอนเป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทย ในภูมิภาคอาเซียนเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนมีเฉพาะที่ประเทศไทยและสิงคโปร์ สำหรับแสงซินโครตรอนถือเป็นแสงชนิดหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในงานวิจัยได้หลายด้าน เนื่องจากเป็นแสงที่มีความสว่างจ้ามากกว่าดวงอาทิตย์ถึงล้านเท่า จึงสามารถส่องดูสิ่งเล็กๆ ในระดับอะตอมได้

 

       กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน รวมถึงส่งเสรมการพัฒนากำลังคน โดยสถาบันฯ แห่งนี้มีบทบาทเป็น “ห้องปฏิบัติการกลาง” ของประเทศที่มีหน้าที่ส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และตอบโจทย์ปัญหาของอุตสาหกรรม อันจะนำไปสู่การพัฒนางานวิจัยให้ก้าวไกลในหลากหลายก้าน อาทิ การแพทย์ การเกษตร โบราณคดี สิ่งแวดล้อม วัสดุศาสตร์ และอุตสาหกรรม ทำให้เรามีศักยภาพที่จะแข่งขันกับนานาประเทศได้ โดยที่ผ่านมามีอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ได้เข้าใช้บริการห้องปฏิบัติการแสงสยามเป็นจำนวนมาก ไม่เพียงแค่เป็นการแก้ปัญหาในกระบวนการผลิตแต่ยังเป็นการใช้แสงซินโครตรอนเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับอุตสาหกรรมได้ ซึ่งในยุคที่มีการแข่งขันทางการค้าสูง รวมถึงการรวมกลุ่มกันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทำให้ประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาคุณภาพของสินค้าโยนำวิทยาการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วย โดยแสงซินโครตรอนจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะทำให้เราได้เปรียบในการแข่งขันครั้งนี้


 

เผยแพร่ข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
ถ่ายภาพ : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์ และนายพิริยะ เผ่าพงษา
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 02 333 3700 ต่อ 3728 - 3732

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป