กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ดร.พีรพันธุ์ รมว.วท.เป็นประธานเปิดการแถลงข่าว การจัดงานประุชุมวิชาการนานาชาติ The 1st COSPAR Symposium

ดร.พีรพันธุ์ รมว.วท.เป็นประธานเปิดการแถลงข่าว การจัดงานประุชุมวิชาการนานาชาติ The 1st COSPAR Symposium

พิมพ์ PDF


 
    เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14.00 น. ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st COSPAR Symposium โดยมี ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ, รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และ Dr. Jean LOUIS Fellous : Executive Director of Cospar ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.
 
     ดร.พีรพันธุ์ฯ กล่าวว่า Commitee on Space Research (คณะกรรมาธิการว่าด้วยการวิจัยด้านอวกาศ) หรือ COSPAR จัดตั้งขึ้นเมื่อปื พ.ศ.2501 เพื่อเป็นประชาคมทางวิทยาศาสตร์  ด้านการใช้ประโยชน์จากดาวเทียมและการสำรวจอวกาศทุกสาขาเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิทยาศาสตร์ แลกเปลี่ยนข้อมูลบนพื้นฐานของความร่วมมือร่วมกัน โดย COSPAR เป็นองค์กรด้านสหวิทยาการ ที่คำนึงถึงการส่งเสริม สร้างความรู้ โดยอาศัยการนำส่งยานขึ้นสู่อวกาศรวมถึงบอลลูน เพื่อไปดำเนินกิจกรรมของ COSPAR ปัจจุบัน COSPAR มีสมาชิกทั้งหมด 46 ประเทศ โดยมีประเทศในภูมิภาคอาเซียนเป็นสมาชิก 3 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย 
 
    สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ. ร่วมกับ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ และบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st COSPAR Symposium ในหัวข้อ “Planetary Systerms of our Sun and other Stars, and the Future of Space Astronomy” โดยมี ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการะทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธาน ระหว่างวันที่ 11 -15 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้านอวกาศ นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และนักวิจัยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสร้างสมรรถนะ (capacity building) ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 4 – 8 พฤศจิกายน 2556 ณ อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) บางเขน อีกด้วย
      สำหรับการจัดประชุมครั้งนี้ ถือเป็นการจัดการประชุมครั้งแรกของ COSPAR Symposium และประเทศไทย ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นักวิชาการและนักวิจัยด้านอวกาศ นักดาราศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้องจากประเทศต่างๆ และองค์การระหว่างประเทศทั่วโลก รวมทั้งนักเรียน นิสิตและนักศึกษา รวมประมาณ 350 คน
 
 
เขียนข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ถ่ายภาพโดย : นางสาวพจนพร แสงสว่าง,นายรัฐพล หงสไกร
 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป