กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รศ.ดร.วีระพงษ์ฯ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาโครงการระบบสำรวจโลกด้วยดาวเทียมระยะที่ 2

รศ.ดร.วีระพงษ์ฯ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาโครงการระบบสำรวจโลกด้วยดาวเทียมระยะที่ 2

พิมพ์ PDF

      วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2556) เวลา 09.00 น. รศ.ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานสัมมนาโครงการระบบสำรวจโลกด้วยดาวเทียมระยะที่ 2 ของประเทศไทย (Thailand Earth Observation System Phase 2, THEOS-2) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบสำรวจโลกด้วยดาวเทียมของประเทศ ในการนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาถ่ายทอด พัฒนาระบบ และตอบสนองต่อภารกิจที่สำคัญของประเทศ ณ ห้องแซฟไฟร์ 1-2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

    ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า เนื่องจากเทคโนโลยีอวกาศนั้นก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับผู้ใช้งานภาพและภูมิสารสนเทศจากดาวเทียมมีความต้องการผลิตภัณฑ์และบริการต่อยอดที่มีความซับซ้อนแต่สะดวกในการเข้าใช้งานและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงระบบสำรวจโลกด้วยดาวเทียมของประเทศ รวมทั้งต้องมีการบูรณาการข้อมูลและภูมิสารสนเทศจากแหล่งอื่นนอกเหนือจากดาวเทียม ตลอดจนมีระบบประยุกต์และบริการผลิตภัณฑ์เพิ่มค่าที่สอดคล้องกับเงื่อนไขและความต้องการของผู้ใช้งานในแต่ละด้าน และเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างครบถ้วน ต่อไป กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) จึงได้จัดงานสัมมนาครั้งนี้ขึ้นเพื่อรับฟังข้อเสนอและความคิดเห็นด้านต่างๆ อาทิ
      1.    การประยุกต์ใช้ หรือ Applications ในการจัดการภัยพิบัติ น้ำ เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
      2.    Applications ในด้านการวางแผนพัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่ เมือง และระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อการวางแผนพัฒนาที่เป็นระบบ
     3.    Applications ความมั่นคงและการทหาร ซึ่งหมายรวมถึงการจัดการกับปัญหายาเสพติด การเคลื่อนย้ายทรัพยากรที่ผิดกฎหมาย และการควบคุมการระบาดของโรคต่างๆ
     4.    การบริหารจัดการระบบในระยะยาว แผนธุรกิจ และแผนการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในด้านเทคโนโลยีอวกาศและการประยุกต์ใช้ ทั้งในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น
      5.    Applications อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 

     

เขียนข่าวโดย : นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์
ภาพข่าวและวีดิโอโดย : นายรัฐพล  หงสไกร และ นายไววิทย์  ยอดประสิทธ์
เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา  แสงเทียนสุวรรณ


 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป