กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน สวทช.จัดงานแสดงความสำเร็จทีมนักศึกษาไทย เข้าร่วมประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ

สวทช.จัดงานแสดงความสำเร็จทีมนักศึกษาไทย เข้าร่วมประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ

พิมพ์ PDF

 

    เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 เวลา 14.00 น. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสถาบันวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดงานแสดงความสำเร็จของทีมนักศึกษาไทยที่เข้าร่วมประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุในงานประชุมวิชาการนานาชาติ I-CREATe 2013 ณ จังหวัด Gyeonggi –do  สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2556 ณ ห้องโถงชั้น 1 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


     งานประชุมวิชการนานาชาติ I-CREATe เป็นโครงการความร่วมมือไทย – สิงค์โปร์ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเวทีนำเสนอผลงานวิชาการและการจัดนิทรรศการระดับนานาชาติด้านวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ และการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุในระดับนานาชาติ รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ในปีนี้ เนคเทค ซึ่งเป็นความร่วมมือไทย-สิงคโปร์ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Singapore Therapeutic,Assistive & Rehabilitative Techologies ZSTRARTX Centre สาธารณรัฐสิงคโปร์ และหน่วยงานของสาธารณรัฐเกาหลี 4 หน่วยงาน คือ Assistive Technology Research & Assisitance Center (ATRAC),Korea International Exhibition Center (KINTEX),Korae Tourism Organization (KTO) และ Gyeonggi Tourism Organnization (GTO) ร่วมกันจัดงาน I-CREATe 2013 นับเป็นปีที่ 7 


      กิจกรรมการประกวดโครงงานนักศึกษา (Student Design Challenge) ในงานประชุ้มวิชาการนานาชาติฯ I-CREATe 2013 นี้ มุ่งส่งเสริมนักศึกษาให้มีความสนใจในการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับคนพิการหรือผู้สูงอายุ โดยจัดการประกวดออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์ สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ และผลงานด้านการออกแบบนวัตกรรมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ผลการดำเนินการปรากฏว่ามีนักศึกษาส่งข้อเสนอิโครงงานเข้าประกวดจำนวน 50 โครงงาน จาก 7ประเทศ ดังนี้
1. ประเทศสิงคโปร์ จำนวน 15 โครงงาน
- ผลงานด้านการออกแบบนวัตกรรมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ 8 โครงงาน
- ผลง่านด้านสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ 7 โครงงาน
2.  ประเทศไทย จำนวน 9 โครงงาน
- ผลงานด้านการออกแบบนวัตกรรมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ 5 โครงงาน
- ผลงานด้านสิ่งประดิฐษ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ 4 โครงงาน
3. ประเทศเกาหลี จำนวน 19 โครงงาน
- ผลงานด้านการออกแบบนวัตกรรมสำหรับพิการและผู้สูงอายุ 10 โครงงาน
- ผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ 9 โครงการ
4. ประเทศอินโดนีเซียจำนวน 3 ทีม
- ผลงานด้านการออกแบบนวัตกรรมสำหรับพิการและผู้สูงอายุ 1 โครงงาน
- ผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ 2 โครงการ
5. ประเทศมาเลเซีย  2 ทีม
- ผลงานออกแบบนวัตกรรมสำหรับพิการและผู้สูงอายุ ด้านการ 1 โครงงาน
- ผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ 1 โครงการ
6. ประเทศออสเตรเลีย ผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ 1 โครงาน
7. ฮ่องกง ผลงานด้านการออกแบบนวัตกรรมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ 1 โครงงาน
ผลการตัดสินจากกรรมการทางผู้ทรงคุณวุฒิ จาก 5 ประเทศ ได้แก่ เกาหลี ไทย ญี่ปุ่น สวิสเซอร์แลนด์และออสเตรเลีย เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ผลรางวัลที่ทีมนักศึกษาไทยได้รับมี 6 รางวัล ดังนี้
ผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
1.รางวัลเหรียญทอง ได้รับรางวัล 1,400 เหรียญสหรัฐ โล่ และประกาศนียบัตร ได้แก่ โครงการ “Ankle-Foot Passive Motion Device for Footdrop” โดยทีมนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2. รางวัลชมเชย จากโครงการ “Measurement and Analysis System of thr Knee Joint Motion in Gait Evaluation For Rehabilitation Medicine” จากมหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
ผลงานออกแบบนวัตกรรมสำหรับพิการและผู้สูงอายุ
1.รางวัลเหรียญเงิน ได้รับ 700 เหรียญสหรัฐ โล่ และประกาศนียบัตร ได้แก่ โครงการ “ Home-Auto lift System (HALS)” โดยทีมนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย รางวัลชมเชย จากโครงการ “Jodjum (Braille Note taker and keyboard”จากมหวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
รางวัลการนำเสนอดีเด่น จากโครงการ “ Home-Auto lift System (HALS)” จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย
รางวัลอื่นๆได้แก่
รางวัล Public’s Choice Awaard จากโครงการ “KD-AD : kid’s Physical disable Art Skill Center” จากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ประเทศไทย


     สุดท้ายขอขอบคุณหน่วยงานพันธมิตรที่ช่วยสนับสนุนงบประมาณให้กับบรรดานักวิชาการ รวมไปถุงนิสิต นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี ดังรายนามต่อไปนี้
- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
- บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
- ธนาคารออมสิน
- บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- บริษัท โดโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย
- มูลนิธิสยามดัมมาจลฯ
- บมจ.ธนาคารกรุงไทย

 

เผยแพร่ข่าว : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ภาพข่าวโดย : นายรัฐพล หงสไกร,นายพิริยะ เผ่าพงษา

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» เปิดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในโลกมืด กับ “ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น” ครั้งที่ 9
» ก.วิทย์ จับมือ ก.คลัง เปิดช่องทางใหม่ให้เอกชนรับรองโครงการวิจัยด้วยตนเอง เพื่อใช้สิทธิยกเว้นภาษี 300% ได้สะดวก รวดเร็ว และหนุนการทำวิจัยเพิ่มมากขึ้น
» ก.วิทย์ โดย ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. จับมือ สสว. จัดเวทีนำเสนอนวัตกรรมและแผนธุรกิจสำหรับหาเงินทุนหรือผู้ร่วมทุน พร้อมสร้างเครือข่ายสตาร์ทอัพไอซีทีไทยในระดับนานาชาติ
» ก.วิทย์ สวทช. ร่วมมือกับเอไอที สนับสนุนบุคลากรวิจัยให้บริการและให้คำปรึกษาทางวิชาการ
» สวทช.จับมือสสส.และภาคีเครือข่าย หนุนเวที นวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม11 มิถุนายน 2559
» สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ สวทช. เผยผลสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสารปี 59 ตลาดยังสดใส โต 11.5% ผลพวงจาก 4G และดิจิทัลอีโคโนมี
» กรมการข้าว ร่วมกับ สวทช. เปิดหมู่บ้านส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าว ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป