กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัดพิธีวางพานพุ่มและราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัดพิธีวางพานพุ่มและราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พิมพ์ PDF

 

 

    เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556 ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยข้าราชการ  พนักงานเจ้าหน้าที่ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนลีและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมพิธีถวายพานพุ่มและถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยต่อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย” ประจำปี 2556 ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท. 

 

      ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ความว่า นับเนื่องแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เถลิงถวัลย์ราชสมบัติ พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่พรั่งพร้อมด้วยทศพิศราชธรรม ทรงตรากตรำพระวรกายเพื่อปวงชนชาวไทยอย่างมิได้เหน็ดเหนื่อยอ่อนล้า ด้วยพระองค์ทรงพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลากหลายสาขา เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน บำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่พสกนิกรชาวไทย ทรงริเริ่มค้นคว้า ทดลอง และวิจัย ตลอดจนพัฒนาโครงการต่างๆ ทั้งแนวคิดและแนวปฏิบัติจนสัมฤทธิ์ผล อาทิ โครงการฝนหลวง โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการแก้มลิง โครงการแกล้งดิน กังหันน้ำชัยพัฒนา เป็นต้น 
 
      คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2543 เห็นชอบให้เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และกำหนดให้วันที่ 19 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันเทคโนโลยีของไทย” เนื่องด้วยในวันที่ 19 ตุลาคม 2515 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงอำนวยการสาธิตฝนเทียมสูตรใหม่ครั้งแรกของโลก ณ เขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี  ในวโรกาสที่ “วันเทคโนโลยีของไทย” เวียนมาบรรจบครบรอบในปี พ.ศ.2556 นี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอถวายความจงรักภักดี  โดยจะดำรงตนให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชาติยิ่งขึ้นไป และขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลแด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย พระสยามเทวาธิราช พระบรมเดชานุภาพ แห่งสมเด็จพระบูรพกษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ และอานุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล ได้โปรดอภิบาลบันดาลดล ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ทรงพระเจริญสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลทุกทิวาวาร สถิตเสถียรจำเนียรกาล อยู่ในมไหศวรรย์ พระบรมเดชานุภาพรุ่งจรัสแผ่ไพศาล ปกเศียรเกล้าอาณาประชาราษฎร์ ร่มเย็นเป็นสุข ทุกวันคืนตลอดนิรันดร์กาล เทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ”
 

 
เขียนข่าวโดย  : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ภาพข่าวโดย   : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์, นายรัฐพล หงสไกร, นายพิริยะ เผ่าพงษา
เผยแพร่ข่าว    : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป