พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดคำขวัญของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พิมพ์

 

วันนี้ (19 ตุลาคม 2556) เวลา 09.30 น. ดร. พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดคำขวัญของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2556 ในหัวข้อ “คำขวัญกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” โดยเปิดรับผลงานคำขวัญฯ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานในสังกัด ของนักเรียน (ป.1 - ม.6) และประชาชนทั่วไป ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า

       ดร. พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า ตามที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดให้มีการประกวดคำขวัญ เนื่องในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2556 ในหัวข้อ “คำขวัญกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ผลงานวิจัยค้นคว้าไปสู่ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้คนไทยใส่ใจและนำองค์ความรู้ด้านกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพัฒนาประเทศอย่างกว้างขวาง และเพื่อแสดงให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่ง่ายและใกล้ตัว

       รศ.ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงฯ กล่าวว่า การประกวดคำขวัญของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในครั้งนี้ เปิดรับผลงานโดยแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ระดับนักเรียน (ป.1 - ม.6) และประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ ให้ร่วมคิดและเขียนคำขวัญเข้าประกวด หมดเขตรับไปเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 การประกวดในครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างดี โดยมีผู้ส่งคำขวัญเข้าประกวดถึง 2,618 คำขวัญ แบ่งเป็นประเภทนักเรียนจำนวน 725 คำขวัญ และประเภทประชาชนทั่วไปจำนวน 1,893 คำขวัญ


รายชื่อผู้ชนะการประกวดรางวัล

         ประเภทนักเรียน
         รางวัลที่ 1     "พัฒนาความคิดด้วยวิทยาศาสตร์  พัฒนาประเทศชาติด้วยเทคโนโลยี"
                                นางสาวณัฐวรรณ  คมสัน  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
         รางวัลที่ 2    "สร้างคน  พัฒนาชาติ  ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"
                                เด็กชายธนัญกรณ์  มานพ        โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา  และ   
                                เด็กหญิงศิริภิญญา  แวงชัยภูมิ  โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ      ได้รับรางวัลร่วมกัน (รางวัลแบ่งกัน)
        รางวัลที่ 3     "กระทรวงวิทย์  คิดพัฒนา  เทคโนโลยีก้าวหน้า  เพื่อประชาชนไทย"
                                เด็กชายวรชิต  มงคลอจลา  โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
        รางวัลชมเชย    1. "พัฒนานวัตกรรมสร้างเสริม  คิดริเริ่มเทคโนโลยีทันสมัย
                                   วิทยาศาสตร์ก้าวไกล  นำพาไทยสู่ความยั่งยืน"
                                  เด็กชายภูมินทร์  ยศปัญญา  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
                                2. "ทันโลก  ทันวิทย์  กล้าคิด  กล้าทำ"
                                   เด็กหญิงธนภรณ์  สมจิตต์  โรงเรียนสตรียะลา       

        ประเภทประชาชน
         รางวัลที่ 1     "พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์  พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี"
                                ชมพูนุท  จารุกะกุล  แขวงบางกะปิ  คลองจั่น กรุงเทพฯ
         รางวัลที่ 2    "กระทรวงวิทย์ฯ ก้าวล้ำ   นวัตกรรมก้าวหน้า
                           เสริมสร้างปัญญา          พัฒนาเศรฐกิจไทย"
                                นางสาวธนพร  สถิตพิมพา  แขวงสนามบิน ดอนเมือง กรุงเทพฯ
         รางวัลที่ 3    "กระทรวงวิทยาศาสตร์  สร้างชาติด้วยความรู้  เชิดชูงานวิจัย
                            ยกระดับสังคมไทย ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี"
                                ษัทวัฒ  ชาวลวงศ์  แขวงหัวหมาก  บางกะปิ  กรุงเทพฯ     
        รางวัลชมเชย    1. "กระทรวงวิทยาศาสตร์  นำชาติพัฒนา
                                    เทคโนโลยีก้าวหน้า      สร้างคุณค่านวัตกรรม"
                                    นายณัฏฐภพ   หนูน้อย  ต.ตะคร้ำเอน  อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
                                2. "กระทรวงวิทย์ฯ คู่คิดค้นคว้า
                                     เทคโนโลยีก้าวหน้า  เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทย"
                                     นายจิรเดช  สถิตพิมพา  แขวงบางโพงพาง  ยานนาวา กรุงเทพฯ

เขียนข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
ถ่ายภาพ : นายรัฐพล หงสไกร และนายพิริยะ เผ่าพงษา
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 02 333 3700 ต่อ 3728 - 3732