กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน คำขวัญ ที่ผ่านการคัดเลือก การประกวดคำขวัญ ในหัวข้อ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คำขวัญ ที่ผ่านการคัดเลือก การประกวดคำขวัญ ในหัวข้อ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พิมพ์ PDF

             ตามที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดให้มีการประกวดคำขวัญ เนื่องในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2556 โดยแบ่งเป็นประเภทนักเรียน และประชาชนทั่วไป ร่วมคิดและเขียนคำขวัญ ในหัวข้อ "กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"  โดยส่งคำขวัญได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556  และกำหนดพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับคัดเลือกในวันที่ 19 ตุลาคม 2556 เนื่องในวันเทคโนโลยีของไทย นั้น
             คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้ร่วมกันพิจารณาคำขวัญฯ ทั้ง 2 ประเภทแล้ว โดยมีคำขวัญส่งเข้าประกวด รวมทั้งหมด  2,618  คำขวัญ แยกเป็นประเภทนักเรียน 725 คำขวัญ  ประเภทประชาชน 1,893 คำขวัญ มีความเห็นว่า ให้คัดเลือกคำขวัญฯ ประเภทนักเรียนไว้ 11 คำขวัญ และประเภทประชาชน 10 คำขวัญ  เพื่อนำเสนอท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพิจารณาตัดสินอีกครั้งว่าจะเลือกคำขวัญใด เพื่อให้รางวัลที่ 1 , 2 , 3 และชมเชย ทั้งนี้ คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้ลงมติฯ ว่า หากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ไม่เลือกคำขวัญใดจากที่นำเสนอทั้งหมด หรือเลือกแต่ให้แก้ไขเพิ่มเติมคำขวัญประเภทใด ก่อนนำมาใช้เป็นคำขวัญของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  ให้ถือว่าคำขวัญในประเภทนั้น ไม่มีคำขวัญที่เหมาะสมจะได้รับรางวัลที่ 1 ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกฯ จะได้ประกาศลำดับที่คำขวัญที่จะได้รับรางวัลอีกครั้ง และจะติดต่อประสานให้ผู้ส่งคำขวัญที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลในวันที่ 19 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

คำขวัญที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ ประเภทนักเรียน (จำนวน 11 คำขวัญ)

 

ลำดับที่

คำขวัญ

ผู้ส่งเข้าประกวด

หมายเหตุ

16

กระทรวงวิทย์ คิดพัฒนา เทคโนโลยีก้าวหน้า เพื่อประชาชนไทย

ด.ช. วรชิต  มงคมอจลา

โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม (ป.6/6) ถ.พญไท วังใหม่
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300

   -  ลำดับที่ เป็นการจัดเรียงลำดับการพิมพ์คำขวัญให้กรรมการฯ พิจารณา ไม่เกี่ยวกับคะแนน หรือการได้รับการพิจารณาของกรรมการฯ

   -  ทั้งนี้ กรรมการฯ จะไม่ทราบว่าคำขวัญเป็นของผู้ใด เพราะไม่ใส่ชื่อและที่อยู่ให้ ตอนกรรมการฯ พิจารณา

   -  คำขวัญทั้งหมด ยังไม่ได้พิจารณาว่าได้รับรางวัลใด

 

21

กระทรวงวิทย์คิดเพื่อไทย ก้าวไกลพัฒนาสู่สากล

ด.ญ. นวพร  มั่นเกียรติกุล

โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม (ป.6/2)  ถ.พญไท วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300

50

576

สร้างคน พัฒนาชาติ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด.ช. ธนัญกรณ์  มานพ 

โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา (ป.2)  และ
ด.ญ.ศิริภิญญา  แวงชัยภูมิ

52

จุดประกายความคิด กระทรวงวิทย์ฯคิดค้น
เยาวชนร่วมสร้างสรรค์ พัฒนาชาติให้ก้าวไกล
    

นายอนันต์สิทธิ์  ไกรสน 

โรงเรียนบุญวัฒนา (ม.4/3)

75

พัฒนานวัตกรรมสร้างเสริม คิดริเริ่มเทคโนโลยีทันสมัย
วิทยาศาสตร์ก้าวไกล นำพาไทยสู่ความยั่งยืน

ด.ช. ภูมินทร์  ยศปัญญา

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม (ม.2/3)

133

ทันโลก ทันวิทย์ กล้าคิด กล้าทำ

ด.ญ. ธนภรณ์  สมจิตต์

โรงเรียนสตรียะลา

135

จุดประกายให้ชีวิต เสริมสร้างความคิด
ด้วยวิทยาศาสตร์

นายตรีวิทย์  ปัทมารุณ

โรงเรียนสีกัน (วัฒนันท์อุปถัมภ์) (ม.5/6)

172

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาชาติไทยให้ก้าวหน้า

น.ส. นันทนัช  กิติกร

โรงเรียน ปรินส์รอแยลส์วิทยาลัย (ม.4/8)

177

วิทยาศาสตร์นำความคิด จุดประกายชีวิตด้วยเทคโนโลยี

นายนันทิศ  นันทวงศ์

โรงเรียน ปรินส์รอแยลส์วิทยาลัย (ม.4/8)

542

กระทรวงวิทย์ก้าวไกล เยาวชนไทยร่วมพัฒนา

น.ส. ศุภรัตติยา  มั่นพุฒ

โรงเรียน ปรินส์รอแยลส์วิทยาลัย (ม.4/9)

643

พัฒนาความคิดด้วยวิทยาศาสตร์ 
พัฒนาประเทศชาติด้วยเทคโนโลยี

น.ส. ณัฐวรรณ  คมสัน

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (ม.5)

            เนื่องจากได้มีการตรวจสอบพบว่า คำขวัญ  "สร้างคน  พัฒนาชาติ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" มีผู้ส่งคำขวัญตรงกัน 2 ท่าน ได้แก่หมายเลขอ้างอิง 50 และ 576 หากคำขวัญนี้ได้รับรางวัล ให้ถือเป็น 1 รางวัล (รางวัลแบ่งกัน)

 

คำขวัญที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ ประเภทประชาชน (จำนวน 10 คำขวัญ)

 

ลำดับที่

คำขวัญ

ผู้ส่งเข้าประกวด

หมายเหตุ

3

กระทรวงวิทย์ฯ คู่คิดค้นคว้า  เทคโนโลยีก้าวหน้า
เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทย

นายจิรเดช  สถิตพิมพา

กรุงเทพฯ

   -  ลำดับที่ เป็นการจัดเรียงลำดับการพิมพ์คำขวัญให้กรรมการฯ พิจารณา ไม่เกี่ยวกับคะแนน หรือการได้รับการพิจารณาให้คะแนนของกรรมการฯ

   -  ทั้งนี้ กรรมการฯ จะไม่ทราบว่าคำขวัญเป็นของผู้ใด เพราะไม่ใส่ชื่อและที่อยู่ให้ ตอนกรรมการฯ พิจารณา

   -  คำขวัญทั้งหมด ยังไม่ได้พิจารณาว่าได้รับรางวัลใด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

กระทรวงวิทยาศาสตร์  จุดประกายความคิด 
พัฒนาชีวิต                ด้วยเทคโนโลยี

น.ส. สุพัตรา  วงศ์สิทธิชัย

จ. สระบุรี

201

รู้ทันโลกด้วยวิทยาศาสตร์   สร้างโอกาสด้วยเทคโนโลยี

วินัย  เพ็ชรคุ้ม

กรุงเทพฯ

214

พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์  พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี

ชมพูนุท  จารุกะกุล

กรุงเทพฯ

469

กระทรวงวิทยาศาสตร์  สร้างชาติด้วยความรู้ เชิดชูงานวิจัย 
ยกระดับสังคมไทย  ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี

ษัทวัฒ  ชากลวงศ์

กรุงเทพฯ

1310

กระทรวงวิทยาศาสตร์ นำชาติพัฒนา
เทคโนโลยีก้าวหน้า สร้างคุณค่านวัตกรรม

นายรัฏฐภพ  หนูน้อย

จ. กาญจนบุรี

1395

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาความคิด
เพิ่มคุณภาพชีวิต สร้างฐานเศรษฐกิจไทย

ณัฐพงษ์  วัฒนไทยสวัสดิ์

จ.

1517

วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า เทคโนโลยีก้าวไกล
นวัตกรรมล้ำสมัย พัฒนาสังคมไทยยั่งยืน

น.ส.ปัทมา  หาญกล้า

จ. พิษณุโลก

1700

วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า พัฒนาเทคโนโลยีทันสมัย
นวัตกรรมก้าวไกล นำพาไทยยั่งยืน

นายวรภพ  จันทโรทัย

จ. เชียงราย

           แจ้งชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคำขวัญอีก 1 ท่าน (ชื่อตก) 

 

69

กระทรวงวิทย์ฯ ก้าวล้ำ  นวัตกรรมก้าวหน้า

เสริมสร้างปัญญา พัฒนาเศรษฐกิจไทย

นางสาวธนพร  สถิตพิมพา

กรุงเทพฯ
 

 

         ความคืบหน้าการตัดสินฯ ณ วันนี้ (15 ต.ค.56) เวลา 14.45 น. ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ยังไม่เลือกคำขวัญใดให้ชนะการประกวด
         สำหรับกำหนดการมอบรางวัล ยังคงเป็นในวันที่ 19 ตุลาคม 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

 

ไปรษณียบัตรที่ส่งเข้ามาประกวด

 

                แจ้งเพิ่มเติม  ยังไม่มีผลการตัดสิน  แต่ตรวจสอบพบว่ามีคำขวัญที่ส่งเข้าประกวดตรงกัน  ในประเภทนักเรียน ได้แก้ "สร้างคน  พัฒนาชาติ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"  หมายเลขอ้างอิง 50 และ 576 หากคำขวัญนี้ได้รับรางวัล ในเบื้องต้นให้ถือเป็น 1 รางวัล (รางวัลแบ่งกัน)นอกจากคณะกรรมการฯ จะพิจารณาเป็นอย่างอื่น

                ทั้งนี้ ท่านที่มีชื่อในรอบคัดเลือกข้างต้น หากจะให้สะดวกในการติดต่อรับรางวัล สามารถส่งหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวกหรือ e-mail ไว้ที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน พร้อมแจ้งคำขวัญที่ท่านส่งมา หากมีการตัดสินจะรีบแจ้งให้ทราบ

 

เรื่องเดิม :  ขอเชิญร่วมคิดและเขียนคำขวัญ ในหัวข้อ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - See more at: http://www.most.go.th/main/index.php/organization-news/3086--qq.html

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป