กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน เหรียญสดุดีพระเกียรติคุณ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เหรียญสดุดีพระเกียรติคุณ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิมพ์ PDF

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานความช่วยเหลือพสกนิกรชาวไทยทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะชาวนาไทย ให้ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมีความสุขและพอเพียง มาตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี และเทิดทูนพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการเกษตร ซึ่งมีส่วนสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการผลิตข้าว สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าว ตลอดจนกิจกรรมด้านเกษตรกรรมต่างๆ ทั่วประเทศ ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อวิถีชีวิตของคนไทย และเศรษฐกิจของชาติมาโดยตลอดอัน เป็นที่ประจักษ์แก่ปวงชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ

 

 

 

 

            เป็นเหตุให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญสดุดีพระเกียรติคุณ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ซึ่งจัดทำด้วยทองคำ ความบริสุทธิ์ร้อยละ 96.5 น้ำหนัก 29 บาท ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9.9 เซนติเมตร ด้านหน้ากลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  อดุลยเดช ด้านหลังกลางเหรียญมีข้อความว่า “๘๐ พรรษา” เบื้องบนข้อความมีตราอุณาโลม เบื้องล่างมีรวงข้าวและข้อความว่า “ข้าวทองคำ” ประดับบนเหรียญสดุดีพระเกียรติคุณฯ ด้วยเทคนิคสลักดุนแบบโบราณ ซึ่งออกแบบและจัดทำ โดยนายนิพนธ์ ยอดคำปัน กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวงในพระบรมมหาราชวัง มีความหมาย ดังนี้

ด้านหลัง

·       รูปรวงข้าว  แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของชาติ

·       ข้อความ “๘๐ พรรษา” แสดงถึงในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

      5 ธันวาคม 2550

·    รูปเลข ๙ ในหยดน้ำ ตรงกลางรวงข้าว เปรียบเสมือนหยาดน้ำพระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    ที่พระองค์ทรงงานเพื่อพสกนิกรชาวไทย

·       รูปดอกบัว เปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติ เป็นกษัตริย์ที่ทรงด้วยทศพิธราชธรรม

·    ข้อความ “ข้าวทองคำ” เปรียบเสมือน ข้าวมีค่าเหมือนทองคำ มีความสำคัญต่อการเป็นอยู่ของคนในชาติ มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนคนไทยดำรงอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้

ด้านใน

ด้านในของเหรียญประกอบด้วยก้อนทองที่ทำเป็นลักษณะก้อนดิน ฝังด้วยเมล็ดข้าว 9 พันธุ์ บรรจุไว้ด้านในตลับทองคำ ภายในเหรียญพระเกียรติคุณฯ เป็นการเทิดทูนคุณของแผ่นดินที่ใช้ในการปลูกข้าวที่มีค่าดุจดั่งทอง ประกอบด้วยพันธุ์ข้าว ดังนี้

·    พันธุ์ข้าวที่ใช้ในพระราชพิธีมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี 2550 ได้แก่  พันธุ์ปทุมธานี 1 สุพรรณบุรี 1 ขาวดอกมะลิ 105 กข 6 พัทลุง ข้าวเจ้าพิษณุโลก 1

·       พันธุ์ข้าวพื้นเมือง ได้แก่ พันธุ์สังข์หยด

·       พันธุ์ที่พัฒนาใหม่ ได้แก่ พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ทนน้ำท่วมฉับพลัน พันธุ์ไรซ์เบอรี่

 

สิทธิบัตร เรื่อง “Transgenic rice plants with reduced expression of Os2AP and elevated levels of 2-acetyl-1-pyroline”

           รศ. ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร และคณะวิจัย จากหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว ซึ่งเป็นหน่วย ปฏิบัติการวิจัยร่วมระหว่างศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับ สิทธิบัตรจากสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 สำหรับผลงานวิจัยเรื่อง “Transgenic rice plants with reduced expression of Os2AP and elevated levels of 2-acetyl-1-pyroline”

           ผลงานที่ได้รับสิทธิบัตรดังกล่าว เป็นผลงานการค้นพบยีนที่ควบคุมความหอม (Os2AP) การศึกษา  การทำงานของยีนนี้ พบว่าในข้าวหอม ยีนนี้ถูกกดหรือถูกยับยั้ง ทำให้มีการสร้างสารหอมแทนการสร้างสารที่เป็นผลมาจากการแสดงออกของยีน Os2AP ในขณะที่ข้าวสายพันธุ์ที่ไม่หอม ยีนนี้มีการแสดงออกหรือมีการทำงาน ทำให้สร้างสารอื่นแทนการสร้างสารหอม จากการยับยั้งการแสดงออกของยีน Os2AP [ที่ปกติ] ในข้าวญี่ปุ่นสายพันธุ์นิพพอนบาเร พบว่าเมื่อมีการกดหรือยับยั้งการทำงานของยีนดังกล่าว ข้าวนิพพอนบาเร สร้างสารหอมได้ การค้นพบดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวและพืชอื่นๆ ต่อไป ทั้งนี้ ผลงานดังกล่าวได้ดำเนินการยื่นจดสิทธิบัตรทั้งหมดใน 10 ประเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเทศที่ยื่นจดสิทธิบัตร

วันเวลาที่ยื่นจดสิทธิบัตร

เลขที่ยื่นคำขอสิทธิบัตร

สหรัฐอเมริกา

25 มกราคม   2548

US11/043520

ออสเตรเลีย

25 กรกฎาคม 2548

AU 2005203356

จีน

15 ธันวาคม   2548

200510131877.5

ฟิลิปปินส์

22 ธันวาคม   2548

1-2005-000618

ไทย

24 มกราคม   2549

108115

ญี่ปุ่น

24 มกราคม   2549

2006-016908

เวียดนาม

24 มกราคม   2549

1-2006-00134

อินเดีย

24 มกราคม   2549

50/DEL/2006

ฝรั่งเศส

24 มกราคม   2549

FR06 0065

ยุโรป (EPO)

24 มกราคม   2549

06075179.9

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป