ก.วิทย์ ยกทัพหน่วยงานในสังกัด จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาปัญญาในสังคม พื้นที่จ.ยโสธร

พิมพ์

 

       วันที่ 29 กันยายน 2556 เวลา 9.30 น. นายพีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาปัญญาในสังคม พื้นที่นำร่องจังหวัดยโสธร ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อ.กุดชุม จ.ยโสธร เพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และเป็นการสร้างความตระหนักทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน


       นายพีรพันธุ์ พาลุสุข รมว.วท. กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล็งเห็นว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นฐานในการพัฒนาประเทศที่สำคัญ ซึ่งในประเทศที่พัฒนาแล้วล้วนมีพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่แข็งแรง สิ่งหนึ่งที่ประเทศไทยจะก้าวไปถึงระดับนี้ได้ ประชาชนในประเทศจำเป็นต้องมีพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ดีก่อน โดยเริ่มตั้งแต่เยาวชนจนถึงประชาชนทั่วไป ดังนั้น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมีนโยบายในการนำงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างรายได้และสร้างคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน ท้องถิ่น และ SMEs รวมทั้งการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้แก่ประชาชนในประเทศอีกด้วย


       จากนโยบายดังกล่าว ทำให้หน่วยงานต่างๆ ภายใต้สังกัด วท. ได้นำมาเป็นแนวทางการดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต และแก้ไขปัญหาในชุมชนได้
        สำหรับกิจกรรมที่สำคัญภายในงานมี 3 กิจกรรม ดังนี้
            1. กิจกรรมการสร้างความตระหนัก ได้แก่
                 - การบรรยายในหัวข้อเรื่อง ปลูกปัญญาวิทย์ พิชิตไสยศาสตร์ โดย วิทยากรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                 - กิจกรรมและนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
            2. กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างอาชีพสู่ชุมชน ได้แก่
                 - หลักสูตรการเพาะเห็ด โดย วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
                 - หลักสูตรการเพาะมะละกอศรีราชภัฏ โดย วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
                 - หลักสูตรการผลิตปุ๋ยคุณภาพสูงและละลายช้า / ปุ๋ยสั่งตัด โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
                 - หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิตพืชอินทรีย์ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดย วิทยากรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
            3. กิจกรรมและนิทรรศการอื่นๆ ที่น่าสนใจจากหน่วยงานในสังกัด วท. จำนวน 14 หน่วยงาน

 

 


เขียนข่าว : นางสาวพจนพร แสงสว่าง
ถ่ายภาพ : นายรัฐพล หงสไกร, นายพิริยะ เผ่าพงษา
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โทร. 0 2333 3700 ต่อ 3727 – 3732  e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Tags กิจกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาปัญญาในสังคม พื้นที่นำร่องจังหวัดยโสธร