กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทย์ ยกทัพหน่วยงานในสังกัด จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาปัญญาในสังคม พื้นที่จ.ยโสธร

ก.วิทย์ ยกทัพหน่วยงานในสังกัด จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาปัญญาในสังคม พื้นที่จ.ยโสธร

พิมพ์ PDF

 

       วันที่ 29 กันยายน 2556 เวลา 9.30 น. นายพีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาปัญญาในสังคม พื้นที่นำร่องจังหวัดยโสธร ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อ.กุดชุม จ.ยโสธร เพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และเป็นการสร้างความตระหนักทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน


       นายพีรพันธุ์ พาลุสุข รมว.วท. กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล็งเห็นว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นฐานในการพัฒนาประเทศที่สำคัญ ซึ่งในประเทศที่พัฒนาแล้วล้วนมีพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่แข็งแรง สิ่งหนึ่งที่ประเทศไทยจะก้าวไปถึงระดับนี้ได้ ประชาชนในประเทศจำเป็นต้องมีพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ดีก่อน โดยเริ่มตั้งแต่เยาวชนจนถึงประชาชนทั่วไป ดังนั้น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมีนโยบายในการนำงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างรายได้และสร้างคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน ท้องถิ่น และ SMEs รวมทั้งการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้แก่ประชาชนในประเทศอีกด้วย


       จากนโยบายดังกล่าว ทำให้หน่วยงานต่างๆ ภายใต้สังกัด วท. ได้นำมาเป็นแนวทางการดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต และแก้ไขปัญหาในชุมชนได้
        สำหรับกิจกรรมที่สำคัญภายในงานมี 3 กิจกรรม ดังนี้
            1. กิจกรรมการสร้างความตระหนัก ได้แก่
                 - การบรรยายในหัวข้อเรื่อง ปลูกปัญญาวิทย์ พิชิตไสยศาสตร์ โดย วิทยากรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                 - กิจกรรมและนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
            2. กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างอาชีพสู่ชุมชน ได้แก่
                 - หลักสูตรการเพาะเห็ด โดย วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
                 - หลักสูตรการเพาะมะละกอศรีราชภัฏ โดย วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
                 - หลักสูตรการผลิตปุ๋ยคุณภาพสูงและละลายช้า / ปุ๋ยสั่งตัด โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
                 - หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิตพืชอินทรีย์ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดย วิทยากรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
            3. กิจกรรมและนิทรรศการอื่นๆ ที่น่าสนใจจากหน่วยงานในสังกัด วท. จำนวน 14 หน่วยงาน

 

 


เขียนข่าว : นางสาวพจนพร แสงสว่าง
ถ่ายภาพ : นายรัฐพล หงสไกร, นายพิริยะ เผ่าพงษา
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โทร. 0 2333 3700 ต่อ 3727 – 3732  e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป