กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วท.ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รมว.วท.ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พิมพ์ PDF

 

      เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 เวลา 13.30 น. ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วาระที่ 2 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 3 สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีประเด็น ดังต่อไปนี้
1.นโยบายและแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากสภานายกพิเศษ
2.สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินจากงบประมาณเงินอุดหนุนการดำเนินงานของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ.2556
3.รายงานผลการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555
4.การเลือกกรรมการตามมาตรา 21(2) เพื่อดำรงตำแหน่งอุปนายก เลขาธิการ และเหรัญญิก ของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

เขียนข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ภาพข่าวโดย : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์
เผยแพร่โดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป