กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทย์ฯ ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเหรียญสดุดีพระเกียรติคุณ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

ก.วิทย์ฯ ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเหรียญสดุดีพระเกียรติคุณ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

พิมพ์ PDF

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2552  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญสดุดีพระเกียรติคุณ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับสิทธิบัตรยีนที่ควบคุมความหอมในข้าว  ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข  วังไกลกังวล  อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

 

 

 

 

 

 

  

            โอกาสนี้ ทรงมีพระราชดำรัสกับคณะผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ความว่าขอบใจที่นำสิทธิบัตรนี้  ซึ่ง ถือว่าเป็นการประกันว่าการข้าวไทยเป็นของแท้ ซึ่งคนหนักใจว่าเราเป็นข้าวไทยมานานแล้วจะกลายเป็นต้องกินข้าวฝรั่งเพราะว่า สิทธิบัตรนี้เป็นของฝรั่ง แต่ว่ามาอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นว่าเราได้รับประกันว่าเราเป็นข้าวไทย และจะกินข้าวไทยต่อไป ฉะนั้นการที่มีสิทธิบัตรนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญและก็หวังว่าทุกคนจะต้องรักษา ความเป็นไทยได้ด้วยรับประทานกินข้าวไทยไม่ต้องกินข้าวฝรั่ง

            “ขอ ขอบใจทุกคนที่ได้จัดการเกี่ยวข้องกับเรื่องประกันนี้ สำหรับในนามของไทยทั้งหลายที่มีความภูมิใจได้กินข้าวไทย ก็ขอขอบใจทุกคนที่ตั้งใจทำงานเพื่อการนี้ ขอให้ท่านได้ช่วยกันให้เราสามารถสืบของไทย แล้วก็กินข้าวไทยแท้ไม่ใช่ต้องไปกินข้าวฝรั่ง เชื่อว่าการกินข้าวไทยนี้ทำให้ของไทยมีความภูมิใจในความเป็นไทยได้ ก็ขอขอบใจทุกท่านที่ทำงานเพื่อการนี้ต่อไป และได้เป็นคนไทยต่อไป”

           ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กราบบังคมทูลรายงานว่า  โดยที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงอุทิศพระวรกาย  ใน การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาข้าวและผลิตข้าวไทยเป็นประโยชน์แก่พสกนิกร และประเทศไทยอย่างไพศาลตลอดมา และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา   ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในการและโอกาสดังกล่าว กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดทำเหรียญสดุดีพระเกียรติคุณ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช” เพื่อขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เหรียญดังกล่าวนี้ทำด้วยทองคำความบริสุทธิ์ ร้อยละ ๙๖.๕ น้ำหนัก ๒๙ บาท ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๙.๙ เซนติเมตร และใคร่ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเอกสารสิทธิบัตรยีนความหอม หนังสือและเอกสารเกี่ยวกับข้าวและการเกษตร และซีดีพระมหากษัตริย์กับข้าวไทย ในวาระนี้ด้วย  กระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ค้นพบยีนที่ควบคุมความหอมในข้าว ซึ่งการค้นพบดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ อย่างยิ่งต่อประเทศไทยในการปกป้องการนำยีนความหอมไปใช้ประโยชน์ในเชิงการค้า การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมการผลิตสารหอมในข้าว และการปรับปรุงพันธุ์ข้าวต่อไป ในการนี้ สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา ได้ออกสิทธิบัตรให้ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๑ นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการยื่นจดสิทธิบัตรในเครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐฝรั่งเศส และกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป อีกด้วย


 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป