รมว.วท. และ คณะฯ ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

พิมพ์

 

   ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ คณะให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยมีคณะผู้บริหาร และผู้แทนจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ให้การต้อนรับและนำทัพเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการฯ อาทิเช่น การทดสอบพลาสติกชีวภาพ ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ชั้น 3) การวิจัยพัฒนาสาหร่าย/ ศูนย์จุลินทรีย์ (ชั้น 2) เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ณ อาคารชีวมวล ห้องปฏิบัติการสัตว์ทดลอง ณ อาคารเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และ การวิเคราะห์/ ทดสอบระบบรางรถไฟ ณ ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม กวท. ชั้น 8 อาคารวิจัยและพัฒนา 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เทคโนธานี คลอง 5 ปทุมธานี


    สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและศักยภาพการทำงานของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ ให้ตรงตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ ที่ประกอบไปด้วย 1. การผลักดันผลงานวิจัย และงานบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ วว. ในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อนำไปใช้ในการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ไทยในการค้า และการลงทุนเพื่อการแข่งขันในกลุ่มประเทศอาเซียน 2. การมุ่งพัฒนางานวิจัย และการพัฒนาเพื่อสร้างทุนทางปัญญาของชาติ สร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัยสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ และในระดับภูมิภาค/พื้นที่ ในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายของ วว. และชุมชนฐานราก 3. การมุ่งถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ครบห่วงโซ่อุปทาน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 4. การสนับสนุนการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ผ่านเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทุกระดับ 5. การเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย พัฒนา และบริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ วว. ให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายและชุมชน เพื่อการพัฒนาความแตกต่างภายใต้ Green Technology บนองค์ความรู้ที่ชำนาญตามแผน Green Growth ของรัฐบาล โดยการสนับสนุนให้เอกชนลงทุน และ ที่ วว. สามารถลงทุนได้ และ 6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารองค์กรด้วยระบบปฏิบัติการ รวมทั้งพัฒนากลไก เครื่องมือ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ทันสมัยและคล่องตัว


     ทั้งนี้ ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และพร้อมสนับสนุนงานวิจัยด้านต่างๆ ที่ทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ ได้ดำเนินการอยู่อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ขอความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการร่วมมือด้านห้องปฏิบัติการ การรับรองผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน อย. การพัฒนาคุณภาพสินค้าและรูปแบบของผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์สำหรับบำรุงรักษาสุขภาพ อาหารเสริม การถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยการทำงานร่วมกันทุกฝ่ายควบคู่กันไปให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อย่างยั่งยืน

เขียนข่าวโดย :  นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์
ถ่ายภาพและวีดิโอโดย : นายพิริยะ เผ่าพงษา และ นายรัฐพล หงสไกร
เผยแพร่ข่าว : นายพิริยะ เผ่าพงษา

Tags เยี่ยมชม วว. - 27 กย. 56 - ห้องปฏิบัติการ - การทดสอบพลาสติก - การพัฒนาสาหร่าย - พลังงานทดแทน
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» หารือแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการเชิงบูรณาการทดสอบมาตรฐานสินค้าเพื่อการส่งออก
» วศ. มอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ สร้างความเชื่อมั่นผลการทดสอบให้เป็นที่ยอมรับ
» มาตรวิทยาไทยเจ๋ง อาเซียนเลือกเป็นศูนย์กลางฝึกอบรม ด้านการวัดสองปีซ้อน
» กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เดินหน้าจัดอบรม แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ
» งานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการความร่วมมือด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน
» เริ่มแล้ว Thailand LAB 2014 งานแสดงสินค้าและสัมมนาด้านเทคโนโลยี เครื่องมือ
» วศ./ก.วิทย์ฯ เดินหน้าจัดอบรม 3 หลักสูตร ภายใต้ “โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ