กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วท. และ คณะฯ ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

รมว.วท. และ คณะฯ ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

พิมพ์ PDF

 

   ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ คณะให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยมีคณะผู้บริหาร และผู้แทนจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ให้การต้อนรับและนำทัพเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการฯ อาทิเช่น การทดสอบพลาสติกชีวภาพ ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ชั้น 3) การวิจัยพัฒนาสาหร่าย/ ศูนย์จุลินทรีย์ (ชั้น 2) เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ณ อาคารชีวมวล ห้องปฏิบัติการสัตว์ทดลอง ณ อาคารเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และ การวิเคราะห์/ ทดสอบระบบรางรถไฟ ณ ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม กวท. ชั้น 8 อาคารวิจัยและพัฒนา 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เทคโนธานี คลอง 5 ปทุมธานี


    สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและศักยภาพการทำงานของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ ให้ตรงตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ ที่ประกอบไปด้วย 1. การผลักดันผลงานวิจัย และงานบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ วว. ในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อนำไปใช้ในการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ไทยในการค้า และการลงทุนเพื่อการแข่งขันในกลุ่มประเทศอาเซียน 2. การมุ่งพัฒนางานวิจัย และการพัฒนาเพื่อสร้างทุนทางปัญญาของชาติ สร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัยสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ และในระดับภูมิภาค/พื้นที่ ในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายของ วว. และชุมชนฐานราก 3. การมุ่งถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ครบห่วงโซ่อุปทาน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 4. การสนับสนุนการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ผ่านเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทุกระดับ 5. การเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย พัฒนา และบริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ วว. ให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายและชุมชน เพื่อการพัฒนาความแตกต่างภายใต้ Green Technology บนองค์ความรู้ที่ชำนาญตามแผน Green Growth ของรัฐบาล โดยการสนับสนุนให้เอกชนลงทุน และ ที่ วว. สามารถลงทุนได้ และ 6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารองค์กรด้วยระบบปฏิบัติการ รวมทั้งพัฒนากลไก เครื่องมือ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ทันสมัยและคล่องตัว


     ทั้งนี้ ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และพร้อมสนับสนุนงานวิจัยด้านต่างๆ ที่ทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ ได้ดำเนินการอยู่อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ขอความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการร่วมมือด้านห้องปฏิบัติการ การรับรองผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน อย. การพัฒนาคุณภาพสินค้าและรูปแบบของผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์สำหรับบำรุงรักษาสุขภาพ อาหารเสริม การถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยการทำงานร่วมกันทุกฝ่ายควบคู่กันไปให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อย่างยั่งยืน

เขียนข่าวโดย :  นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์
ถ่ายภาพและวีดิโอโดย : นายพิริยะ เผ่าพงษา และ นายรัฐพล หงสไกร
เผยแพร่ข่าว : นายพิริยะ เผ่าพงษา

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» หารือแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการเชิงบูรณาการทดสอบมาตรฐานสินค้าเพื่อการส่งออก
» วศ. มอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ สร้างความเชื่อมั่นผลการทดสอบให้เป็นที่ยอมรับ
» มาตรวิทยาไทยเจ๋ง อาเซียนเลือกเป็นศูนย์กลางฝึกอบรม ด้านการวัดสองปีซ้อน
» กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เดินหน้าจัดอบรม แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ
» งานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการความร่วมมือด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน
» เริ่มแล้ว Thailand LAB 2014 งานแสดงสินค้าและสัมมนาด้านเทคโนโลยี เครื่องมือ
» วศ./ก.วิทย์ฯ เดินหน้าจัดอบรม 3 หลักสูตร ภายใต้ “โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป