กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วท. เป็นประธานในพิธีประกาศกิตติคุณผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2556

รมว.วท. เป็นประธานในพิธีประกาศกิตติคุณผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2556

พิมพ์ PDF

 

     เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 เวลา 13.00 น.ดร.พีรพันธุ์ พาลุสข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีประกาศกิตติคุณผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2556 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ และในโอกาสนี้ มีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เกษียณอายุ จำนวนทั้งหมด 44 คน ประกอบด้วย
1.สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) จำนวน 8 คน
2.กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) จำนวน 9 คน
3.สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) จำนวน 7 คน
4.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จำนวน 12 คน
5.องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพ.) จำนวน 1 คน
6.สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) (สวทช.) จำนวน 3 คน
7.สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) (สทน.) จำนวน  3 คน
8.ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน) (ศลช.) จำนวน 1 คน

 


เขียนข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ภาพข่าวโดย  : นายพิริยะ เผ่าพงษา,นายรัฐพล หงสไกร
เผยแพร่ข่าว  : นางสางนีรนุช ตามศักดิ์
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป