กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วท.เป็นประเปิดงานมหกรรม 1ทศวรรษกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดยโสธร

รมว.วท.เป็นประเปิดงานมหกรรม 1ทศวรรษกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดยโสธร

พิมพ์ PDF

     เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2556 เวลา 10.30 น. ณ หอประชุมวิถีอีสาน ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรม 1 ทศวรรษกองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ” จังหวัดยโสธร
ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข ได้กล่าวว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระองค์ทรงมีความห่วงใยต่อพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ ที่ต้องเผชิญกับปัญหายาเสพติดในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา แต่ด้วยพระปรีชาสามารถและสายพระเนตรอันกว้างไกล ทรงมีพระราชดำริในการพัฒนาโครงการต่างๆ รวมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อจัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศ อย่างยั่งยืน รวมถึงก่อเกิดการเพิ่มพูนแก่หมู่บ้านและชุมชนที่จะร่วมกันในการใช้พลังของชุมชนที่จะฟื้นฟูสู่ความเข้มแข็ง นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ยังความปราบปลื้มปิติมาสู่อาณาประชาราชโดยทั่วกัน
     ดังนั้น การดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดิน นับเป็นแบบอย่างและเป็นแนวทางที่ยั่งยืน เป้นแบบสันติวิธี ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และมีการน้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการปฏิบัติ นอกจากจะสร้างให้หมู่บ้านและชุมชนมีความเข้มแข็ง มีภูมิต้านทานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแล้ว ก็ยังสามารถให้หมู่บ้านและชุมชนนั้น เอาชนะยาเสพติดด้วยการสร้างเสริมอาชีพด้วยพลังความรักและสามัคคีที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านและชุมชน
     ในส่วนภารกิจของรัฐบาลนั้น รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง และได้ยกปัญหายาเสพติด เป็นวาระแห่งชาติ โดยรัฐบาล ได้ยึดหลักนิติธรรม ในการปราบปราม การลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้มีอิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบ อีกทั้งยังใช้กฏหมายอย่างเคร่งครัด สำหรับผู้เสพ เราถือว่าผู้เสพเป็นผู้ป่วยที่เราต้องทำการบำบัดรักษา แยกกลุ่มออกจากกลุ่มผู้ที่เสพ เพื่อเป็นการป้องกัน พร้อมกับได้มีการประกาศจัดตั้งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ ที่มีวัตถุประสงค์ในการที่จะยุติการแพร่ระบาดของยาเสพติด การคืนคนดีสู่สังคม การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน โดยมีกระบวนการฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจ การฝึกอาชีพ และที่สำคัญ ทำอย่างไรให้เขากลับมาเป็นคนดีและยืนหยัดอยู่ในสังคมได้
      นอกจากนี้ยังเป็นการเทิดพระเกียรติ และประกาศเกียรติคุณ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสที่กองทุนแม่ของแผ่นดิน ได้ดำเนินการมาครบรอบ 10 ปี ซึ่งเป็นที่น่าชื่นชม ณ วันนี้ มีหมู่บ้านและชุมชนกว่า 14,340 แห่ง ทั่วประเทศ ที่ได้ดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินไปแล้ว
นายประวัติ ถีถะแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวว่า เมื่อปี 2546 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็งทรงงานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในโอกาสนั้น ได้ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ โดยมีพระประสงค์ ที่จะให้นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันดูแลและแก้ไขยาเสพติดในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ สำนักงาน ป.ป.ส.จึงได้นำพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ มาสมทบกับงบประมาณในการจัดตั้งเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อมองเป็นกองทุนให้กับหมู่บ้านและชุมชนต่างๆโดยมีเป้าหมายในการช่วยกันดูแลและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนให้ได้ผลอย่างยั่งยืน ด้วยพลังสามัคคีของพี่น้องประชาชน ส่งผลให้การดำเนินงานตลอดระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา ประสบผลสำเร็จได้อย่างดียิ่งซึ่งปัจจุบัน จังหวัดยโสธรมีหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวนทั้งสิ้น 277 แห่ง
      สำหรับในปี พ.ศ.2556 นี้เป็นปีที่กองทุนมาของแผ่นดิน ได้ดำเนินงานมาครบ 10 ปี ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ กำหนดมให้มี “โครงการทศวรรษกองทุนแม่ของแผ่นดิน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้านางฯ พระบรมราชินีนาถ” โดยในระดับจังหวัด กำหนดให้มีการจัดงานมหกรรมทศวรรษกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด ซึ่งจังหวัดยโสธรได้จัดขึ้นในวันนี้โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้านางฯ พระบรมราชินีนาถ และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน รวมทั้งสร้างกระแสความร่วมมือของประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วย ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านนายอำเภอ ข้าราชการ คณะกรรมการเครือข่ายประสานงานหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินภาคประชาชน และผู้แทนกองทุนแม่ของแผ่นดินจากทุกหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน 700 คน


เผยแพร่ข่าว : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» รมว.วท. ลงพื้นที่ตำบลน้ำอ้อม ยโสธร ติดตามโครงการพัฒนานักประกอบการวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์
» รัฐมนตรี ก.วิทยาศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ยโสธร รุกรับนโยบายข้าวนายกฯ
» ปลัด ก.วิทย์ฯลงพื้นที่ชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ำอ้อม นำองค์ความรู้ วทน.สร้างชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
» ก.วิทย์ฯ จัดเวทีถ่ายทอดTAMIS ที่ยโสธร เกษตรกรแห่สมัครหวังใช้เทคโนโลยีสร้างมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
» ก.วิทย์ฯ สร้างยโสธรนำร่อง “โครงการพัฒนานักประกอบการวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์” ยกระดับข้าวไทยสู่สากล
» รมว.วท. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด พร้อมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ จ.ยโสธร
» ก.วิทย์ ยกทัพหน่วยงานในสังกัด จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาปัญญาในสังคม พื้นที่จ.ยโสธร
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป