กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทย์ฯ เสนอทำลายลำไยค้างสต็อกด้วยเทคโนโลยีพลังงานชีวมวล

กระทรวงวิทย์ฯ เสนอทำลายลำไยค้างสต็อกด้วยเทคโนโลยีพลังงานชีวมวล

พิมพ์ PDF

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอแนวทางบริหารจัดการและทำลายลำไยค้างสต็อก  ปี 2546 และปี 2547 โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีพลังงานชีวมวล เห็นผลภายใน 6-9 เดือนพร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มคืนเงินเข้ารัฐ 30 ล้าน

 

 

 

 

 

 

 

            เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2552 นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้แทนกระทรวงฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและทำลายลำไยอบแห้งปี 2546 และปี 2547 ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายจรัลธาดา  กรรณ สูต เป็นประธาน และผู้อำนวยการ อตก. เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารจัดการและทำลายลำไยอบแห้งที่ค้างสต็อก ดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เคยเสนอแนวทางทำลายลำไยอบแห้งค้างสต็อกด้ายการขนย้ายไปทำลายโดยการฝังกลบที่ไม่กระทบสิ่งแวดล้อม และการนำไปเผาเป็นเชื้อเพลิงโดยบดอัดแน่นให้แตก

            ในส่วนของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ รองปลัดกระทรวงฯ ได้นำเสนอร่างโครงการ “ทำลายลำไยค้างสต็อกโดยใช้เป็นพลังงานชีวมวล” เพื่อทำเป็นเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบหรือที่เรียกว่า Wood Pellet ซึ่งสามารถนำกลับไปเป็นเชื้อเพลิงที่ใช้ในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม เช่น ใช้ในกระบวนการอบลำไย อุตสาหกรรมเซรามิก โรงไฟฟ้า และอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยใช้เทคโนโลยีเครื่องอัดแท่งชีวมวล ในโครงการสร้างเครื่องจักรในกระบวนการผลิตด้วยวิศวกรรมย้อนรอย ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้สนับสนุนสมาคมเครื่องจักรกลไทย ในการผลิตเครื่องจักรดังกล่าว และดำเนินการร่วมกับศูนย์วิจัยพลังงานชีวมวล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 9 เดือน งบประมาณไม่เกิน  90  ล้านบาท

             ทั้งนี้ จากการคำนวณเบื้องต้น จำนวนลำไยค้างสต็อก 46,800 ตัน เมื่อดำเนินการตลอดทั้งกระบวนการจนได้เป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งชีวมวลแล้ว องค์กรเอกชนที่เข้าร่วมโครงการจะต้องรับผิดชอบซื้อคืนเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบ ที่ได้จากโครงการทำลายลำไยค้างสต็อกดังกล่าว จำนวน 20,000 ตัน คิดเป็นเงิน ไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้ส่งคืนเข้ารัฐ  โดย   นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ เน้น ย้ำว่า ข้อเสนอดังกล่าวของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ไม่ได้มีเจตนาเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานหรือขั้นตอนวิธีการอื่นใดของกระทรวง เกษตรฯ เป็นเพียงการอาสานำเสนอแนวทางที่คิดว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สามารถมีส่วนสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนและประเทศชาติได้ ซึ่งที่สุดแล้วคำตอบสุดท้ายอยู่ที่คณะกรรมการบริหารจัดการทำลายลำไยฯ  และคณะรัฐมนตรีจะเห็นควรอย่างไร

            หลังเสร็จสิ้นการประชุมนายจรัลธาดา  กรรณ สูต ปลัดกระทรวงเกษตรฯ แถลงต่อสื่อมวลชนว่า จะเร่งสรุปแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรฯ และข้อเสนอของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป


 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป