กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทย์ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.4 ประจำปี 2557 ในโครงการ วมว. ระยะที่2

ก.วิทย์ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.4 ประจำปี 2557 ในโครงการ วมว. ระยะที่2

พิมพ์ PDF

 

        กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557 ของโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2
           สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) จัดแถลงข่าวการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ของโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2 ในวันที่ 17 กันยายน 2556 ณ ห้องโถงชั้น 1 สำนักงานปลัดกระทรวง วิทยาศาสตร์ฯ 

 

         รศ.ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่าโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2 (ปี 2556 - 2565) เป็นการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยโดยคณะ/ภาควิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดหลักสูตรการเรียนการสอนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นในโรงเรียนที่เป็นเครือข่ายหรือกำกับของมหาวิทยาลัยจำนวน 1 ห้องเรียน (จำนวน 30 คน)/โรงเรียน มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีความเข้มข้นของรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากกว่าการเรียนการสอนตามหลักสูตรปกติ เสริมด้วยความโดดเด่นทางวิชาการและความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยและเป็นไปตามบริบทของพื้นที่ และกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้กำหนดกลไกในการขับเคลื่อนและสร้างแรงจูงใจ เพื่อส่งเสริมนักเรียนโครงการ วมว. ให้มีเส้นทางการศึกษาต่อในระดับสูงสุดทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนมีเส้นทางอาชีพในการเป็นนักวิจัย คือ ให้มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการรับตรงนักเรียนโครงการ วมว. ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในคณะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรีนักเรียนมีโอกาสประกอบอาชีพนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวถือเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญในการบ่มเพาะและพัฒนานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นฐานนักวิจัยที่มีศักยภาพเพื่อรองรับการก้าวไปสู่การเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพในอนาคต ซึ่งในการสร้างหรือพัฒนานักวิจัยดังกล่าวเป็นการดำเนินการตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลโดยเฉพาะในเรื่องของยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ปี 2556 – 2565 ในข้อ 8. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง ที่ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนา ในเรื่องของการขับเคลื่อนค่าใช้จ่ายด้าน R&D  เป็นร้อยละ 1 ของ GDP การส่งเสริมบุคลากรด้าน S&T ภาครัฐไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม  การใช้ประโยชน์จากกำลังคนด้าน S&T และการใช้ประโยชน์จากอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
            ในปีการศึกษา 2557 โครงการ วมว. ระยะที่ 2 มีความประสงค์เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 330 คน ในโรงเรียน 11 แห่ง (แห่งละ 30 คน) โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2556 ทางเว็บไซต์ http://scius.most.go.th และเว็บไซต์โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
             ภาคเหนือ                     1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (www.satitcmu.ac.th)
                                              2. โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยนเรศวร ( www.satit.nu.ac.th)          
             ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    3. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (http://technopolis.sut.ac.th/sus/)    
                                              4. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (www.sec.satit.kku.ac.th)
                                              5. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (www.satit.msu.ac.th)
            ภาคกลางและภาคตะวันออก  6. โรงเรียนดรุณสิกขาลัย โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (www.kmutt.ac.th/GiftEd)   
                                    7. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (www.kus.kps.ku.ac.th/satit/)   
                                                8. โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยบูรพา (www.st.buu.ac.th)
             ภาคใต้                           9. โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (www.psuwit.psu.ac.th )
                                               10. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ( http://satit.pn.psu.ac.th)
                                               11. โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยทักษิณ  (www.sci.tsu.ac.th/sci/)
          คุณสมบัติของนักเรียนผู้สมัคร ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2556 ที่มีผลการเรียนในทุกรายวิชา รวมทั้งวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และคณิตศาสตร์พื้นฐานในระดับชั้น ม. 1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยการสอบคัดเลือก ประกอบด้วยการสอบ 2 รอบ คือ รอบแรก (สอบข้อเขียนวิชาคณิต – วิทย์) ใช้ข้อสอบเดียวกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  และรอบสอง สอบข้อเขียน และภาคปฏิบัติวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยเน้นการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาโจทย์ และภาษาอังกฤษ โดยเน้นอ่าน เขียน และความเข้าใจภาษา โดยมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งเป็นผู้ดำเนินการ


           จากนั้น รศ.ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผศ.ดร.ปภากร พิทยชวาล  หัวหน้าสำนักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, รศ.ดร.วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล ประธานคณะทำงานโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ รศ.ดร.ธวัช ชิตตระการ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับหลักสูตร รูปแบบการเรียนการสอน และความโดดเด่นทางวิชาการของมหาวิทยาลัยในโครงการ วมว. ระยะที่  2 ของโรงเรียนในโครงการ วมว.ทั้ง 11 แห่ง นอกจากนี้ยังมีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโครงการ วมว.นางสาวกฤติกา ฤดีจรูญรุ่ง ปัจจุบันเป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร และนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโครงการ วมว. นายภาวัต ศิริวัฒนโยธิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งนักเรียนทั้ง 2 คน เป็นนักเรียนโรงเรียนดรุณสิกขาลัยโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมาบอกเล่าประสบการณ์การเป็นนักเรียนโครงการ วมว. อีกด้วย
           หากสนใจสามารถดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ http://scius.most.go.th หรือสอบถามได้ที่ 02-333-3863-65

 

 

 

เผยแพร่ข่าว : นางสาวพจนพร แสงสว่าง

ภาพข่าว : นายรัฐพล หงสไกร, นายพิริยะ เผ่าพงษา

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โทร. 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป