ดร.พีรพันธุ์ ให้การต้อนรับ ออท. สมาพันธรัฐสวิส เพื่อร่วมหารือด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่างประเทศ

พิมพ์

 

   เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 เวลา 14.00 น. ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ H.E. Mrs. Christine Schraner Burgener  ออท. สมาพันธรัฐสวิส  เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะ เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556  เวลา 13. 00 น. ณ ห้องประชุม พระจอมเกล้า โดยมีประเด็นหารือ ดังนี้

 

    1. ออท. มีความยินดีที่ ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะเดินทางไปเยือนสมาพันธรัฐสวิส  ซึ่งจะได้กระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น   เนื่องจากทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน      
    2. ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ในการไปเยือนสมาพันธรัฐสวิส ในครั้งนี้ จะได้ไปเยี่ยมชม EMPA (The Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology) ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยแห่งชาติหลักด้านนาโนเทคโนโลยีและวัสดุศาสตร์ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์  โดย EMPA มีความร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.) ในด้านเทคโนโลยีสิ่งทอชั้นสูง และด้านความปลอดภัยของวัสดุนาโน  ซึ่งในการไปเยี่ยมชม ได้มีโอกาสติดตามโครงการความร่วมมือระหว่าง EMPA และ พว. ในด้านดังกล่าว
    3. ในการเยือนครั้งนี้ ได้มีโอกาสเข้าร่วมกับคณะ นรม. ในการหารือร่วมกับประธานาธิบดีสมาพันธรัฐสวิสและผู้บริหารระดับสูง โดยที่ ปัจจุบัน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานที่สำคัญของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เช่น CERN, EMPA, NOVARTIS    ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประสงค์จะร่วมมือกับประเทศสวิสเซอร์แลนด์ในด้าน STEM education  เพื่อสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป   และ ขอเชิญชวนภาคเอกชนลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาในประเทศไทยให้มากขึ้น โดยเฉพาะในด้านอาหาร เภสัชศาสตร์ นาโนเทคโนโลยี และวัสดุศาสตร์  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเพิ่มค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนา ร้อยละ ๑ ของ GDP
    4. ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงการขยายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของทั้งสองประเทศ ซึ่งเห็นพ้องกัน โดยให้มีความร่วมมือในสาขาที่มีความสนใจร่วมกัน อาทิ ความปลอดภัยของวัสดุนาโน   การสร้างความตระหนักในด้านนาโนเทคโนโลยี   เทคโนโลยีเส้นใยสิ่งทอชั้นสูง ด้านอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร


 

เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์,นายพิริยะ  เผ่าพงษา
ภาพข่าวโดย : รัฐพล หงสไกร 

 

Tags ออท. - สมาพันธรัฐสวิส - 6 ก.ย.56
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท. พร้อมหารือความร่วมมือด้าน วทน.
» รมว.วท.ให้การต้อนรับ ออท.ญี่ปุ่น เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ
» ความร่วมมือการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้กรอบ UNFCCC
» เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิส เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ