กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้จีนเป็นมังกรที่ยิ่งใหญ่ในเอเชียได้อย่างไร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้จีนเป็นมังกรที่ยิ่งใหญ่ในเอเชียได้อย่างไร

พิมพ์ PDF

สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดบรรยายพิเศษเรื่อง "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้จีนเป็นมังกรที่ยิ่งใหญ่ในเอเชียได้อย่างไร" โดย นายเหมา กั๋วชิ่ง (Mr. Mao GuoQing) เลขนุการเอกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูตจีน ประจำประเทศไทย  ณ ห้องประชุม 101 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2552)

 

                    

                       นายเหมา กั๋วชิ่ง (Mr. Mao GuoQing) เลขานุการเอกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย กล่าวว่า  จีนตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงเร่งพัฒนาคนควบคู่กับฐานความรู้ด้านนี้ โดยรัฐบาลจีนประกาศให้วิทยาศาสตร์เป็นนโยบายชาติ ตั้งแต่ปี 2492 จนถึงปัจจุบันผ่าน 2 นโยบายหลักแห่งชาติ คือ ยุทธศาสตร์เสริมกำลังให้แก่ประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการศึกษา และยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืน
                      การลงทุนในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  จากงบวิจัยปี 2541 อยู่ที่ 0.7% ของจีดีพีหรือผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ จนถึงปี 2551 เพิ่มเป็น 1.4% ของจีดีพี เป็นอันดับ 4 ของโลก รองจากญี่ปุ่น เยอรมนีและสหรัฐ จีนมีจำนวนบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากถึง 32 ล้านคน เป็นอันดับหนึ่งของโลก และบุคลากรด้านการวิจัย 1.05 ล้านคน  ซึ่งมากเป็นอันดับ 2 รองจากสหรัฐ โดยในปี 2546 มีนักวิทยาศาสตร์และบุคลากรทางด้านเทคโนโลยี 298 คนต่อประชากร 10,000 คน
                      จีนได้ให้ความสำคัญกับการร่วมมือวิจัยและพัฒนากับประเทศอื่นๆ อาทิ โครงการด้านการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์  และโครงการหาแผนที่ลำดับพันธุกรรมหรือการทำจีโนม (Genome)  ข้าว  โดยมีความร่วมมือกับไทยในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่มากนัก  ทั้งนี้ ไทยโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ลงนามกับสภาวิทยาศาสตร์จีนเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา ในการตกลงความเข้าใจด้านความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี เพื่อหาโครงการวิจัยร่วมกัน โดยมีการประชุมร่วมกันทุกๆ 2 ปี  นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอูฮั่น (Wuhan University) ของจีนในความร่วมมือด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์หรือจีไอเอส และเทคโนโลยีภาพถ่ายระยะไกลหรือรีโมทเซนซิง (Remote Sensing) ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯได้ส่งนักศึกษาไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ด้วย

 


 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป