กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน เอกอัครราชทูตแคนาดา เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท

เอกอัครราชทูตแคนาดา เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท

พิมพ์ PDF

    

         เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 เวลา 14.00 น. ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ H.E. Mr.Philip Calvert (นายฟิลิป คาลเวิร์ต) เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ ณ ห้องพระจอมเกล้า ชั้น 4 อาคาร สป.วท. ในการหารือดังกล่าวมีประเด็นความร่วมมือระหว่างไทยกับแคนาดา ดังนี้
           1. ความตกลงเพื่อการนำเข้าและส่งออกต้นกำเนิดทางรังสีระหว่างสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) และ The Canadian Nuclear Safety Commission (CNSC) จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจว่าการนำเข้าและส่งออกต้นกำเนิดรังสีระหว่างประเทศไทยและแคนาดา เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติฯ และหลักเกณฑ์ของทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ เพื่อให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทำให้ง่ายและสะดวกมายิ่งขึ้น ตลอดจนการกำกับดูแลการนำเข้าและส่งออกต้นกำเนิดทางรังสีของหน่วยงานกำกับอยู่ในทิศทางและสอดคล้องถูกต้องตรงกัน
            2. โครงการ Letter of Agreement between National Science Museum and Insectarium de Montreal, Canada โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพ.) ร่วมกับ Insectarium de Montreal, Canada
            3. โครงการ Memorandum of Understanding โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพ.) ร่วมกับ The Canadian Museum of Nature เพื่อแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญ การจัดนิทรรศการกิจกรรมวิทยาศาสตร์ และหลักสูตรด้านการศึกษา งานวิจัย บทความรายงาน และข้อมูอ้างอิงที่เกี่ยวข้องด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ และความหลากหลายทางชีวภาพ
            4. บันทึกความเข้าใจความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (สซ.) และ Canadian Light Source (CLS) เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัยด้านแสงซินโครตรอน เครื่องมือวิจัย และบุคลากร
             5. โครงการ Geo – Informatics and Space Technology Development Agency, Ministry of Science and Technology, Kingdom of Thailand and the earth Science Sector Department of Natural Resources Canada  เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กับ Department of Natural Resources, Canada

 

 

เขียนข่าว : นางสาวพจนพร แสงสว่าง

ถ่ายภาพ : นายรัฐพล หงสไกร

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   โทร. 0 2333 3700 ต่อ 3732   โทรสาร 0 2333 3834   e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป